02.03.2021|

Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Z programu szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym. W ramach programu w szkole realizowane są następujące działania:

  • szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania TIK w nauczaniu
  • utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, w tym: udział w spotkaniach, zorganizowanie lekcji otwartych, dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK.

Szczegółowe cele programu:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK

Szkolnym e-koordynatorem programu jest pani Małgorzata Krzeszowska.