Szkoła

Internat

Baza lokalowa

Internat I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły- jest połączony z budynkiem szkoły. 
Internat funkcjonuje 5 dni w tygodniu, czynny jest od godziny 1200 w niedzielę do godziny 1800w piątek. 
U nas nie będziecie się nudzić. Internat jest przyjazny młodzieży, promuje takie wartości jak mądrość, dobroć, tolerancja, rodzina, zdrowy styl życia, szacunek. 
Opiekę sprawuje kompetentna i doświadczona kadra pedagogiczna. 
W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu, która jest inspiratorem i organizatorem różnych form aktywności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej. 

Umożliwiamy wychowankom uczestnictwo w:
· zajęciach integracyjno-wychowawczych , 
· zajęciach rozwijających zainteresowania i promujących młode talenty, 
· konkursach wiedzy, plastycznych i literackich, 
· zawodach i rozgrywkach sportowych, 
· imprezach i uroczystościach wynikających z tradycji internatu 

Warunki socjalno-bytowe:
· zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych, w internacie mieszczą się 34 pokoje o średnim standardzie wyposażenia i użytkowania, każdy pokój posiada przedpokój z wbudowaną w ścianę szafą wnękową,
· całodzienne wyżywienie,
· sala internetowa, 
· pokój gospodarstwa domowego,
· możliwość korzystania z sali gimnastycznej i siłowni.

Od 1957 roku rozpoczęto starania o budowę internatu dla uczniów przyjeżdżających z odległości 8-12 km.
Do tej pory młodzież zamiejscowa dojeżdżała lub mieszkała w internacie mieszczącym się w nieodpowiednim budynku i w bardzo złych warunkach.
Internat ten obejmował kilka sypialni, w których mieszkało często po kilkanaście osób, wspólną uczelnię i umywalnię.

Budowę internatu rozpoczęto w listopadzie 1957 roku. Plan budowy opracowali inżynierowie Maciej i Andrzej Pawlikowscy. Fundusze na budowę włożyli:

 • SFOS-2 173 425 Kuratorium Okręgowego Szkolnictwa Lublin – 900 000 złotych
 • Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej Lublin – 682 000 złotych
 • Fundusze społeczne – 96 589 złotych

W sumie koszty budowy internatu i sali gimnastycznej wyniosły – 4 952 014,20 zł.

Budowa internatu odbywała się w szybkim tempie. Dużo pracy włożyła młodzież szkolna, która pomagała przy porządkowaniu i wykonywaniu ostatnich prac.Internat został zbudowany w ramach pracy społecznej o czym świadczą zapisy w protokołach z 1959 roku, w których mówi się, że wszyscy rodzice zobowiązani byli do przepracowania przy budowie internatu, 5 roboczodniówek pieszych lub 3 konnych na sumę 250 złotych od osoby. Następnie na rzecz budowy przeprowadzone były loterie fantowe. Rodzice każdego ucznia, mieli zebrać minimum 3 fanty, dostarczyć do szkoły (fanty żywe w przeddzień loterii). Po wielu trudnych latach pracy przy Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie powstał nowy, piękny i nowoczesny internat 1000-lecia. Do użytku został oddany 15 września 1960 roku.

Uroczyste otwarcie internatu nastąpiło 15 września 1960 roku. W uroczystości brała udział młodzież całej szkoły.
Na akademii przemawiali:

 • Towarzysz Kozdra poseł ziemi łukowskiej
 • Tow. Piątkowski przewod. KP PZPR w Łukowie
 • Tow. Chojnacki przewod. Komitetu Opiekuńczego
 • Tow. Stankiewicz doktor Kaszubski
 • Dyrektor naszej szkoły p. Janina Tryboń

Gorące brawa były podziękowaniem za trud i poświęcenie włożone przy budowie naszego internatu. Przy internacie również została wybudowana nowa, piękna sala gimnastyczna. Od 01.10.1960 roku młodzież zamieszkała w nowoczesnej placówce oświatowo-wychowawczej. W Protokole z 1961 roku zawarta jest informacja, iż w internacie przebywało wówczas 96 wychowanków.

Przynajmniej raz w tygodniu mieszkańcy korzystali z telewizji znajdującej się w budynku szkoły. Nauka własna w internacie odbywała się w stołówce. W kwietniu 1962 roku zakupiono adapter i radio. W czerwcu 1962 Rada Pedagogiczna zatwierdziła wprowadzenie dzwonków. W listopadzie 1962 zamieszkało 120 osób( 80 dziewcząt i 40 chłopców). Zakupiono nowe radio i telewizor, adaptery, gry świetlicowe. Od 1963 roku wprowadzono zwyczaj gimnastyki porannej. W budynku, w którym mieścił się internat, znajdowało się na parterze: sekretariat szkoły, księgowość, gabinet dyrektora i kierownika administracji, gabinet lekarski i dentystyczny oraz pokoje dla młodzieży. W podpiwniczeniu internatu były dwie pracownie techniczne, magazynek sprzętu przysposobienia obronnego i inne pomieszczenia.Internat zbudowano z myślą o tym, aby stworzyć jak najgodniejsze warunki do nauki przebywającej w nim młodzieży. Mieszkali w nim chłopcy i dziewczęta, po cztery osoby w jednym pokoju.

W internacie były nowoczesne urządzenia tj. kanalizacja i centralne ogrzewanie. Młodzież miała gabinet lekarski oraz gabinet dentystyczny. Wszyscy profesorowie z Panią Dyrektor p. Janiną Tryboń i kierowniczką p. Ireną Celińską z całym poświęceniem dbali o młodzież mieszkającą w internacie.

Życie w internacie byłoby pogodne, gdyby nie dotkliwy cios, jakim była choroba p. prof. Misztala. Był to człowiek, który poświęcił się całkowicie młodzieży. Zyskał sobie powszechne uznanie, ogólny szacunek i szerokie grono wielbicieli. Profesor z powodu nadmiernej pracy i przemęczenia ciężko zachorował i musiał opuścić nasza szkołę. Na uznanie zasługuje postawa młodzieży internackiej, która głęboko była wstrząśnięta tym wypadkiem i okazała dużo współczucia.W roku szkolnym 1998/99 w internacie zamieszkało 116 wychowanków: na parterze – chłopcy, piętro I – dziewczęta. W użytkowaniu młodzieży były 2 telewizory z telewizją satelitarną, magnetowid, sprzęt nagłaśniający, radia, telefon. Pokoje 3 i 4 osobowe z dobrymi warunkami bytowymi.W latach 1996 i 2000 zostały wyremontowane łazienki i ubikacje na parterze i piętrze.

Od 2001 roku wszystkie pokoje są 3 osobowe. Obecnie może mieszkać w internacie 102 wychowanków.

REGULAMIN INTERNATU jako załącznik do STATUTU SZKOŁY

Podstawy prawne wydania regulaminu

-Ustawa z dnia 07.09.1991 r. O Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 95, poz. 425) wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami

-Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

-Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz.U.1991 Nr 120 poz. 526)

-Oświadczenie Rządowe z dn. 30 września 1991r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dn. 20 listopada 1998r. (Dz.U.1991 Nr 120 poz. 527)

-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

-Art. 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

-Ustawa z dniach 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z 2012 r. poz. 982 z późniejszymi zmianami)

– Uchwała Nr 142 RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

-Statut Szkoły

I. Organizacja internatu

 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzonąI Liceum Ogólnokształcące w Łukowie, zorganizowaną dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.
 2. Internat jest placówką koedukacyjną przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów I LO, a w przypadku wolnych miejsc i dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski.
 3. Gospodarką miejscami w internacie prowadzą dyrektor szkoł  w porozumieniu z kierownikiem internatu.
 4. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć.
 5. Liczba miejsc w internacie wg norm 102.
 6. Organizację stałych zajęć wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez kierownika internatu a opiniowany przez Radę Pedagogiczną Internatu.
 7. Szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala Rada Pedagogiczna Internatu.
 8. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny internatu opracowany przez kierownika przy akceptacji dyrektora do 15 maja, a zatwierdzony przez organ lub osobę prowadzącą internat.
 9. W arkuszu organizacyjnym internatu zamieszcza się:

–         Liczbę godzin wychowawczych – 49 godzin na grupę

–         Liczbę pracowników pedagogicznych łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

–         Liczbę pracowników administracyjno-obsługowych.

10. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze do 35 osób w grupie.

11. Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa w porze nocnej godz.2200-600 przydzielono 40 godzin nocnych. W trakcie dyżuru nocnego wychowawca pozostaje w stałej gotowości do pomocy młodzieży, jest zobowiązany do interwencji w razie zakłócenia ciszy nocnej.

12. Przekształcenie lub likwidacja internatu następuje na wniosek dyrektora w porozumieniu z Kuratorium Oświaty.

13. Zasady przyjęć do internatu.

 1. O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

–         Ma utrudniony codzienny dojazd do szkoły

–         Posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie

       b. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

–         Wychowankom domu dziecka, rodzin zastępczych.

–         Dzieciom samotnych matek i ojców.

–         Uczniom przyjętym do I LO im. T. Kościuszki w Łukowie.

–         Uczniom, którzy mieszkali w ubiegłym roku.

–         Dzieciom nauczycieli.

       c. Podanie składa opiekun ucznia wraz z podpisem ucznia w internacie w wyznaczonym terminie.

II.    Cele i zadania internatu

 1. Internat zapewnia wychowankom optymalne warunki w czasie odbywania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a w szczególności:
  1. Indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy szkolnych i przyborów osobistych.
  2. Właściwego oświetlenia
  3. Ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do utrzymania intymnej higieny osobistej
  4. Internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywieniez obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia oraz umożliwia korzystanie z wyżywienia uczniom z poza internatu.
  5. W przypadku zgłoszonej wcześniej uzasadnionej nieobecności wychowanka w internacie, kasa internatu zwraca należność za niewykorzystane posiłki (minimum 3 dni żywieniowe), licząc od dnia następnego po zgłoszeniu.
  6. Odpłatność za wyżywienie i za zakwaterowanie ustala się do 30 sierpnia w danym roku szkolnym przy udziale kierownika internatu, intendentki i dyrektora szkoły. Odpłatność zatwierdza dyrektor szkoły.
  7. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami uczniowskimi oraz placówkami w środowisku.
  8. Do zadań internatu w szczególności należy:Zasady bezpiecznego pobytu na terenie internatu.
  9. Zapewnienie właściwych warunków do nauki,zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
  10. Wyrabianie nawyków sanitarno-higienicznych wychowanków (obowiązkowe dyżury w pomieszczeniach sanitarnych )
  11. Stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze
  12. Upowszechnienie kultury fizycznej oraz dbałości o stan zdrowia
  13. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków,samodzielności i samorządności
  14. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.
  15. Internat zapewnia wychowankom miejsce i urządzenia do dokonywania drobnych przepierek, suszenia i prasowania.

Zabrania się:

–     korzystania w pokoju wychowanka z urządzeń elektrycznych (grzałka, żelazko, toster, czajnik elektryczny)

–     dokonywania napraw instalacji elektrycznych

–     używania otwartego ognia

–    wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie

–     zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach

–    w przypadku, gdy wychowanek ulegnie wypadkowi zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wychowawcę

Instrukcja czynności wychowanków internatu w razie zagrożenia  pożarowego:

 • Zachować spokój i nie wywoływać paniki.
 • Po usłyszeniu sygnału alarmowego – dźwięk przerywany przez 30 sekund- 2 sekundy dźwięku,
  1 sekunda przerwy)- należy przystąpić do opuszczenia budynku internatu.
 • Wyjść z pokoi i kierować się do wyjścia ewakuacyjnego w grupach wychowawczych danej kondygnacji.
 • Po opuszczeniu budynku internatu należy kierować się na plac szkolny i ustawić w grupach wychowawczych danej kondygnacji.
 • Przewodniczący grupy dokonuje sprawdzenia stanu osobowego grupy.
 • W czasie akcji należy podporządkować się poleceniom wychowawców i kierownictwa akcji ratunkowej.

I.   Organa internatu

 1. Podstawowymi organami internatu są:
  1. Kierownik internatu
  2. Rada Pedagogiczna Internatu
  3. Młodzieżowa Rada Internatu
 2. Kierownik internatu odpowiada przede wszystkim za:Rada Pedagogiczna Internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych.
  1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu opiekii stworzenie optymalnych warunków socjalno-bytowych wychowankom
  2. Realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej Internatu oraz zarządzeniami organów nadzorujących internat.
  3. Tworzenie warunków do rozwijania samorządowej pracy wychowanków
  4. Zapewnienie pomocy wychowankom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Internatu jest kierownik internatu. Członkami jej są pracownicy pedagogiczni.
 4. Do zadań Rady Pedagogicznej Internatu należą:Samorząd internatu tworzą wszyscy wychowankowie mieszkająw internacie. Podstawowym ogniwem samorządu w internacie jest grupa wychowawcza.
  1. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej
  2. Opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo-wychowawczej
  3. Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej internatu, ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności
  4. Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.
  5. Zorganizowanie samokształcenia wychowawców i uczestniczenia w różnych formach doskonalenia
 5. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków w drodze wyborów zarząd samorządu internatu wybierany na okres jednego roku. (Zał. 1)
 6. Do zadań zarządu MRI w szczególności należą: Zarząd samorządu internatu może tworzyć stałe i doraźnei zespoły problemowe, zajmujące się określonymi dziedzinami życia  w internacie.
  1. Współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz gospodarczej internatu.
  2. Koordynowanie samorządowej działalności wychowankói wszelkich prac podejmowanych przez grupy.
  3. Poręczanie wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków.
  4. Dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej młodzieżw internacie.
  5. Reprezentowanie ogółu wychowanków, ich potrzeb na terenie internatu, szkoły i środowiska.

7. Zarząd samorządu internatu konsultuje i uzgadnia program swojej działalności z kierownikiem internatu, a pod koniec kadencji przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności ogółowi wychowanków oraz kierownikowi internatu.

II.   Zakres obowiązków pracowników

1. Obowiązki wychowawcy internatu (zał. 2)

2. Obowiązki wychowawcy internatu pełniącego dyżur w godzinach nocnych (zał. 3)

III. Wychowankowie internatu

Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności określa wewnętrzny regulamin internatu (zał. 4). Zobowiązuje on wychowanków do rzetelnej nauki, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, tworzenia przyjaznej atmosfery. Zachęca on do stawiania sobie wyższych wymagań i realizowania własnej osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach życia.

         Ocenianie wychowanków przez wychowawców internatu:

 • Zapoznanie wychowanka z systemem oceniania w internacie.
 • Propagowanie wymagań wychowawców w stosunku do wychowanka w formie publikowania na gazetkach kryteriów oceny.
 • Rejestrowanie w arkuszu spostrzeżeń wychowawcy informacji dotyczących zachowania wychowanka.
 • Systematyczne rozmowy wychowawcze w tym interwencyjno- ostrzegawcze.
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami dotycząca spraw wychowanków internatu.

1. Procedura postępowania w przypadku zachorowania wychowanka  w internacie (zał. 5).

1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o znajdowanie się w stanie odurzenia zachorowania wychowanka  w internacie (zał. 6).

IV.  Gospodarka finansowo-materiałowa

 1. Internat prowadzi działalność finansową i administracyjną według zasad określonych odrębnymi przepisami
 2. Organizacja żywienia wychowanków według norm żywieniowych zalecanych przez SANEPID.
 3. Ustalanie harmonogramu wydatków z konta specjalnego (wpłaty rodziców, fundusze za zakwaterowanie) RPI i po akceptacji dyrektora szkoły.
 4. Analiza kosztów wyżywienia.
 5. Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z ustaleniami komisji w składzie: dyrektor szkoły, kierownik internatu, intendentka.

V.  Obowiązująca dokumentacja

 • Księga Wychowanków
 • Księga Meldunkowa
 • Książka protokołów posiedzeń RPI
 • Roczny plan pracy internatu
 • Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą
 • Harmonogram pracy RPI
 • Roczny plan hospitacji wraz z tematyką
 • Dzienniki zajęć wychowawczych
 • Tygodniowy harmonogram pracy wychowawców internatu
 • Kwestionariusze wychowanka internatu
 • Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków
 • Regulamin wychowanka internatu
 • Wewnętrzny regulamin internatu
 • Regulamin Samorzadu internatu
 • Kronika internatu

Nowelizację Regulaminu jako Załącznika do Statutu Szkoły zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Internatu w dniu 13 września 2016 r.

Tradycją I LO jest funkcjonowanie internatu, który zaspokaja potrzeby socjalne i opiekuńczo – wychowawcze młodzieży mieszkającej poza granicami miasta. Młodzież mieszkająca w naszym internacie jest pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Kierownikiem internatu jest obecnie pani Hanna Gnas.

Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę. Dbamy o dobre warunki do nauki: przestrzegamy godzin tzw. nauki własnej, służymy dobrze zorganizowaną pomocą koleżeńską, prowadzimy naukę najskuteczniejszych metod uczenia się i technik relaksacyjnych.
Dbamy o mile i właściwie spędzany czas wolny oraz rozwój fizyczny i zdrowie młodzieży: oferujemy wspólne wyjścia do ŁOK-u na wystawy i wieczory poetyckie, konkursy, wychowankowie systematycznie korzystają z sali gimnastycznej liceum, boisk szkolnych, siłowni, organizujemy dyskoteki, wieczorki poezji i muzyki, współpracujemy z młodzieżą z innego internatu.

Na terenie internatu prężnie działa Młodzieżowa Rada Internatu oraz jej sekcje:

 • kulturalno-oświatowa,
 • sportowa,
 • naukowa,
 • sanitarna,

Praca w tych sekcjach i samorządzie powoduje, że młodzież współtworzy klimat i atmosferę naszej placówki, a także wdraża i urzeczywistnia własne zamierzenia i zadania. Staramy się, aby hasło „Internat moim drugim domem” było realizowane w jak najszerszym zakresie. Toteż wspólnie organizujemy obchody zarówno ważnych wydarzeń historyczno-państwowych i okolicznościowych. W internacie rodzą się wielkie przyjaźnie, małe sympatie, zawiązują się grupy towarzyskie. Przy okazji trenujemy samodzielność i odpowiedzialność, a to się może przydać na studiach. Tradycją naszego środowiska jest życzliwe nastawienie wobec innych.
W bieżącym roku szkolnym MRI działa w następującym składzie:

 • Joanna Wachnik – przewodniczący
 • Klaudia Węgrzynowicz – zastępca
 • Paweł Kot – skarbnik
 • Katarzyna Dołęga – Opiekun

SEKCJE:

 • naukowa – organizuje samopomoc w nauce, propaguje osiągnięcia dydaktyczne
 • Opiekunowie: Kinga Tymosz
 • Skład: Marianna Rzążewska, Marcin Koślacz, Agata Olkowicz
 • kulturalno-oświatowa – ukierunkowuje aktywność wychowanków na działalność o charakterze kulturalnym, uczy planować wolny czas, wskazuje formy atrakcyjnego wypoczynku organizując wieczory integrujące, dyskoteki
 • Opiekunowie: Sylwia Borkowska
 • Skład: Marta Mućka, Katarzyna Koślacz
 • sportowa – promuje zdrowy tryb życia, upowszechnia formy aktywnego wypoczynku, uczy gier zespołowych, umożliwia udział w rozgrywkach międzygrupowych
 • Opiekunowie: Marcin Zabłocki
 • Skład: Marcin Deres, Bartosz Bieniek, Wojciech Piszcz
 • sanitarna – czuwa nad czystością i porządkiem w placówce, przeprowadza konkursy czystości pokoi wychowanków, propaguje tematykę zdrowotną związaną z higieną osobistą i zapobieganiem chorobom
 • Opiekunowie: Iwona Czajka
 • Skład: Mućka Magdalena, Anita Bosek, Weronika Olkowicz

Kierownictwo Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie 

Celińska Irena 1960-1976
Zdanowski Julian 1976-1985
Targoński Czesław 1985-1990
Mościcka Jadwiga 1990-1991
Grabek Henryka 1991-2011
Gnas Hanna od 01.01.2012


Wychowawcy:

 mgr Sylwia Borkowska

 mgr Iwona Czajka

mgr Katarzyna Dołęga 

mgr Małgorzata Kintop

mgr Teresa Kiryło

mgr Jacek Opolski

mgr Ewa Polkowska

mgr Kinga Tymosz 

mgr Marcin Zabłocki

Internat I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki 
w Łukowie

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41

tel. (25) 798 26 85

internat-1Lo@wp.pl