Szkoła

Internat

Baza lokalowa

Internat I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły- jest połączony z budynkiem szkoły. 
Internat funkcjonuje 5 dni w tygodniu, czynny jest od godziny 1200 w niedzielę do godziny 1800w piątek. 
U nas nie będziecie się nudzić. Internat jest przyjazny młodzieży, promuje takie wartości jak mądrość, dobroć, tolerancja, rodzina, zdrowy styl życia, szacunek. 
Opiekę sprawuje kompetentna i doświadczona kadra pedagogiczna. 
W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu, która jest inspiratorem i organizatorem różnych form aktywności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej. 

Umożliwiamy wychowankom uczestnictwo w:
· zajęciach integracyjno-wychowawczych , 
· zajęciach rozwijających zainteresowania i promujących młode talenty, 
· konkursach wiedzy, plastycznych i literackich, 
· zawodach i rozgrywkach sportowych, 
· imprezach i uroczystościach wynikających z tradycji internatu 

Warunki socjalno-bytowe:
· zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych, w internacie mieszczą się 34 pokoje o średnim standardzie wyposażenia i użytkowania, każdy pokój posiada przedpokój z wbudowaną w ścianę szafą wnękową,
· całodzienne wyżywienie,
· sala internetowa, 
· pokój gospodarstwa domowego,
· możliwość korzystania z sali gimnastycznej i siłowni.

Od 1957 roku rozpoczęto starania o budowę internatu dla uczniów przyjeżdżających z odległości 8-12 km.
Do tej pory młodzież zamiejscowa dojeżdżała lub mieszkała w internacie mieszczącym się w nieodpowiednim budynku i w bardzo złych warunkach.
Internat ten obejmował kilka sypialni, w których mieszkało często po kilkanaście osób, wspólną uczelnię i umywalnię.

Budowę internatu rozpoczęto w listopadzie 1957 roku. Plan budowy opracowali inżynierowie Maciej i Andrzej Pawlikowscy. Fundusze na budowę włożyli:

 • SFOS-2 173 425 Kuratorium Okręgowego Szkolnictwa Lublin – 900 000 złotych
 • Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej Lublin – 682 000 złotych
 • Fundusze społeczne – 96 589 złotych

W sumie koszty budowy internatu i sali gimnastycznej wyniosły – 4 952 014,20 zł.

Budowa internatu odbywała się w szybkim tempie. Dużo pracy włożyła młodzież szkolna, która pomagała przy porządkowaniu i wykonywaniu ostatnich prac.Internat został zbudowany w ramach pracy społecznej o czym świadczą zapisy w protokołach z 1959 roku, w których mówi się, że wszyscy rodzice zobowiązani byli do przepracowania przy budowie internatu, 5 roboczodniówek pieszych lub 3 konnych na sumę 250 złotych od osoby. Następnie na rzecz budowy przeprowadzone były loterie fantowe. Rodzice każdego ucznia, mieli zebrać minimum 3 fanty, dostarczyć do szkoły (fanty żywe w przeddzień loterii). Po wielu trudnych latach pracy przy Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie powstał nowy, piękny i nowoczesny internat 1000-lecia. Do użytku został oddany 15 września 1960 roku.

Uroczyste otwarcie internatu nastąpiło 15 września 1960 roku. W uroczystości brała udział młodzież całej szkoły.
Na akademii przemawiali:

 • Towarzysz Kozdra poseł ziemi łukowskiej
 • Tow. Piątkowski przewod. KP PZPR w Łukowie
 • Tow. Chojnacki przewod. Komitetu Opiekuńczego
 • Tow. Stankiewicz doktor Kaszubski
 • Dyrektor naszej szkoły p. Janina Tryboń

Gorące brawa były podziękowaniem za trud i poświęcenie włożone przy budowie naszego internatu. Przy internacie również została wybudowana nowa, piękna sala gimnastyczna. Od 01.10.1960 roku młodzież zamieszkała w nowoczesnej placówce oświatowo-wychowawczej. W Protokole z 1961 roku zawarta jest informacja, iż w internacie przebywało wówczas 96 wychowanków.

Przynajmniej raz w tygodniu mieszkańcy korzystali z telewizji znajdującej się w budynku szkoły. Nauka własna w internacie odbywała się w stołówce. W kwietniu 1962 roku zakupiono adapter i radio. W czerwcu 1962 Rada Pedagogiczna zatwierdziła wprowadzenie dzwonków. W listopadzie 1962 zamieszkało 120 osób( 80 dziewcząt i 40 chłopców). Zakupiono nowe radio i telewizor, adaptery, gry świetlicowe. Od 1963 roku wprowadzono zwyczaj gimnastyki porannej. W budynku, w którym mieścił się internat, znajdowało się na parterze: sekretariat szkoły, księgowość, gabinet dyrektora i kierownika administracji, gabinet lekarski i dentystyczny oraz pokoje dla młodzieży. W podpiwniczeniu internatu były dwie pracownie techniczne, magazynek sprzętu przysposobienia obronnego i inne pomieszczenia.Internat zbudowano z myślą o tym, aby stworzyć jak najgodniejsze warunki do nauki przebywającej w nim młodzieży. Mieszkali w nim chłopcy i dziewczęta, po cztery osoby w jednym pokoju.

W internacie były nowoczesne urządzenia tj. kanalizacja i centralne ogrzewanie. Młodzież miała gabinet lekarski oraz gabinet dentystyczny. Wszyscy profesorowie z Panią Dyrektor p. Janiną Tryboń i kierowniczką p. Ireną Celińską z całym poświęceniem dbali o młodzież mieszkającą w internacie.

Życie w internacie byłoby pogodne, gdyby nie dotkliwy cios, jakim była choroba p. prof. Misztala. Był to człowiek, który poświęcił się całkowicie młodzieży. Zyskał sobie powszechne uznanie, ogólny szacunek i szerokie grono wielbicieli. Profesor z powodu nadmiernej pracy i przemęczenia ciężko zachorował i musiał opuścić nasza szkołę. Na uznanie zasługuje postawa młodzieży internackiej, która głęboko była wstrząśnięta tym wypadkiem i okazała dużo współczucia.W roku szkolnym 1998/99 w internacie zamieszkało 116 wychowanków: na parterze – chłopcy, piętro I – dziewczęta. W użytkowaniu młodzieży były 2 telewizory z telewizją satelitarną, magnetowid, sprzęt nagłaśniający, radia, telefon. Pokoje 3 i 4 osobowe z dobrymi warunkami bytowymi.W latach 1996 i 2000 zostały wyremontowane łazienki i ubikacje na parterze i piętrze.

Od 2001 roku wszystkie pokoje są 3 osobowe. Obecnie może mieszkać w internacie 102 wychowanków.

REGULAMIN INTERNATU jako załącznik do STATUTU SZKOŁY

Podstawy prawne wydania regulaminu

-Ustawa z dnia 07.09.1991 r. O Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 95, poz. 425) wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami

-Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

-Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz.U.1991 Nr 120 poz. 526)

-Oświadczenie Rządowe z dn. 30 września 1991r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dn. 20 listopada 1998r. (Dz.U.1991 Nr 120 poz. 527)

-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

-Art. 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

-Ustawa z dniach 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z 2012 r. poz. 982 z późniejszymi zmianami)

– Uchwała Nr 142 RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

-Statut Szkoły

I. Organizacja internatu

 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzonąI Liceum Ogólnokształcące w Łukowie, zorganizowaną dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.
 2. Internat jest placówką koedukacyjną przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów I LO, a w przypadku wolnych miejsc i dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski.
 3. Gospodarką miejscami w internacie prowadzą dyrektor szkoł  w porozumieniu z kierownikiem internatu.
 4. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć.
 5. Liczba miejsc w internacie wg norm 102.
 6. Organizację stałych zajęć wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez kierownika internatu a opiniowany przez Radę Pedagogiczną Internatu.
 7. Szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala Rada Pedagogiczna Internatu.
 8. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny internatu opracowany przez kierownika przy akceptacji dyrektora do 15 maja, a zatwierdzony przez organ lub osobę prowadzącą internat.
 9. W arkuszu organizacyjnym internatu zamieszcza się:

–         Liczbę godzin wychowawczych – 49 godzin na grupę

–         Liczbę pracowników pedagogicznych łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

–         Liczbę pracowników administracyjno-obsługowych.

10. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze do 35 osób w grupie.

11. Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa w porze nocnej godz.2200-600 przydzielono 40 godzin nocnych. W trakcie dyżuru nocnego wychowawca pozostaje w stałej gotowości do pomocy młodzieży, jest zobowiązany do interwencji w razie zakłócenia ciszy nocnej.

12. Przekształcenie lub likwidacja internatu następuje na wniosek dyrektora w porozumieniu z Kuratorium Oświaty.

13. Zasady przyjęć do internatu.

 1. O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

–         Ma utrudniony codzienny dojazd do szkoły

–         Posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie

       b. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

–         Wychowankom domu dziecka, rodzin zastępczych.

–         Dzieciom samotnych matek i ojców.

–         Uczniom przyjętym do I LO im. T. Kościuszki w Łukowie.

–         Uczniom, którzy mieszkali w ubiegłym roku.

–         Dzieciom nauczycieli.

       c. Podanie składa opiekun ucznia wraz z podpisem ucznia w internacie w wyznaczonym terminie.

II.    Cele i zadania internatu

 1. Internat zapewnia wychowankom optymalne warunki w czasie odbywania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a w szczególności:
  1. Indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy szkolnych i przyborów osobistych.
  2. Właściwego oświetlenia
  3. Ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do utrzymania intymnej higieny osobistej
  4. Internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywieniez obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia oraz umożliwia korzystanie z wyżywienia uczniom z poza internatu.
  5. W przypadku zgłoszonej wcześniej uzasadnionej nieobecności wychowanka w internacie, kasa internatu zwraca należność za niewykorzystane posiłki (minimum 3 dni żywieniowe), licząc od dnia następnego po zgłoszeniu.
  6. Odpłatność za wyżywienie i za zakwaterowanie ustala się do 30 sierpnia w danym roku szkolnym przy udziale kierownika internatu, intendentki i dyrektora szkoły. Odpłatność zatwierdza dyrektor szkoły.
  7. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami uczniowskimi oraz placówkami w środowisku.
  8. Do zadań internatu w szczególności należy:Zasady bezpiecznego pobytu na terenie internatu.
  9. Zapewnienie właściwych warunków do nauki,zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
  10. Wyrabianie nawyków sanitarno-higienicznych wychowanków (obowiązkowe dyżury w pomieszczeniach sanitarnych )
  11. Stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze
  12. Upowszechnienie kultury fizycznej oraz dbałości o stan zdrowia
  13. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków,samodzielności i samorządności
  14. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.
  15. Internat zapewnia wychowankom miejsce i urządzenia do dokonywania drobnych przepierek, suszenia i prasowania.

Zabrania się:

–     korzystania w pokoju wychowanka z urządzeń elektrycznych (grzałka, żelazko, toster, czajnik elektryczny)

–     dokonywania napraw instalacji elektrycznych

–     używania otwartego ognia

–    wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie

–     zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach

–    w przypadku, gdy wychowanek ulegnie wypadkowi zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wychowawcę

Instrukcja czynności wychowanków internatu w razie zagrożenia  pożarowego:

 • Zachować spokój i nie wywoływać paniki.
 • Po usłyszeniu sygnału alarmowego – dźwięk przerywany przez 30 sekund- 2 sekundy dźwięku,
  1 sekunda przerwy)- należy przystąpić do opuszczenia budynku internatu.
 • Wyjść z pokoi i kierować się do wyjścia ewakuacyjnego w grupach wychowawczych danej kondygnacji.
 • Po opuszczeniu budynku internatu należy kierować się na plac szkolny i ustawić w grupach wychowawczych danej kondygnacji.
 • Przewodniczący grupy dokonuje sprawdzenia stanu osobowego grupy.
 • W czasie akcji należy podporządkować się poleceniom wychowawców i kierownictwa akcji ratunkowej.

I.   Organa internatu

 1. Podstawowymi organami internatu są:
  1. Kierownik internatu
  2. Rada Pedagogiczna Internatu
  3. Młodzieżowa Rada Internatu
 2. Kierownik internatu odpowiada przede wszystkim za:Rada Pedagogiczna Internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych.
  1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu opiekii stworzenie optymalnych warunków socjalno-bytowych wychowankom
  2. Realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej Internatu oraz zarządzeniami organów nadzorujących internat.
  3. Tworzenie warunków do rozwijania samorządowej pracy wychowanków
  4. Zapewnienie pomocy wychowankom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Internatu jest kierownik internatu. Członkami jej są pracownicy pedagogiczni.
 4. Do zadań Rady Pedagogicznej Internatu należą:Samorząd internatu tworzą wszyscy wychowankowie mieszkająw internacie. Podstawowym ogniwem samorządu w internacie jest grupa wychowawcza.
  1. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej
  2. Opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo-wychowawczej
  3. Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej internatu, ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności
  4. Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.
  5. Zorganizowanie samokształcenia wychowawców i uczestniczenia w różnych formach doskonalenia
 5. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków w drodze wyborów zarząd samorządu internatu wybierany na okres jednego roku. (Zał. 1)
 6. Do zadań zarządu MRI w szczególności należą: Zarząd samorządu internatu może tworzyć stałe i doraźnei zespoły problemowe, zajmujące się określonymi dziedzinami życia  w internacie.
  1. Współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz gospodarczej internatu.
  2. Koordynowanie samorządowej działalności wychowankói wszelkich prac podejmowanych przez grupy.
  3. Poręczanie wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków.
  4. Dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej młodzieżw internacie.
  5. Reprezentowanie ogółu wychowanków, ich potrzeb na terenie internatu, szkoły i środowiska.

7. Zarząd samorządu internatu konsultuje i uzgadnia program swojej działalności z kierownikiem internatu, a pod koniec kadencji przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności ogółowi wychowanków oraz kierownikowi internatu.

II.   Zakres obowiązków pracowników

1. Obowiązki wychowawcy internatu (zał. 2)

2. Obowiązki wychowawcy internatu pełniącego dyżur w godzinach nocnych (zał. 3)

III. Wychowankowie internatu

Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności określa wewnętrzny regulamin internatu (zał. 4). Zobowiązuje on wychowanków do rzetelnej nauki, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, tworzenia przyjaznej atmosfery. Zachęca on do stawiania sobie wyższych wymagań i realizowania własnej osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach życia.

         Ocenianie wychowanków przez wychowawców internatu:

 • Zapoznanie wychowanka z systemem oceniania w internacie.
 • Propagowanie wymagań wychowawców w stosunku do wychowanka w formie publikowania na gazetkach kryteriów oceny.
 • Rejestrowanie w arkuszu spostrzeżeń wychowawcy informacji dotyczących zachowania wychowanka.
 • Systematyczne rozmowy wychowawcze w tym interwencyjno- ostrzegawcze.
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami dotycząca spraw wychowanków internatu.

1. Procedura postępowania w przypadku zachorowania wychowanka  w internacie (zał. 5).

1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o znajdowanie się w stanie odurzenia zachorowania wychowanka  w internacie (zał. 6).

IV.  Gospodarka finansowo-materiałowa

 1. Internat prowadzi działalność finansową i administracyjną według zasad określonych odrębnymi przepisami
 2. Organizacja żywienia wychowanków według norm żywieniowych zalecanych przez SANEPID.
 3. Ustalanie harmonogramu wydatków z konta specjalnego (wpłaty rodziców, fundusze za zakwaterowanie) RPI i po akceptacji dyrektora szkoły.
 4. Analiza kosztów wyżywienia.
 5. Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z ustaleniami komisji w składzie: dyrektor szkoły, kierownik internatu, intendentka.

V.  Obowiązująca dokumentacja

 • Księga Wychowanków
 • Księga Meldunkowa
 • Książka protokołów posiedzeń RPI
 • Roczny plan pracy internatu
 • Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą
 • Harmonogram pracy RPI
 • Roczny plan hospitacji wraz z tematyką
 • Dzienniki zajęć wychowawczych
 • Tygodniowy harmonogram pracy wychowawców internatu
 • Kwestionariusze wychowanka internatu
 • Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków
 • Regulamin wychowanka internatu
 • Wewnętrzny regulamin internatu
 • Regulamin Samorzadu internatu
 • Kronika internatu

Nowelizację Regulaminu jako Załącznika do Statutu Szkoły zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Internatu w dniu 13 września 2016 r.

Tradycją I LO jest funkcjonowanie internatu, który zaspokaja potrzeby socjalne i opiekuńczo – wychowawcze młodzieży mieszkającej poza granicami miasta. Młodzież mieszkająca w naszym internacie jest pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Kierownikiem internatu jest obecnie pani Hanna Gnas.

Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę. Dbamy o dobre warunki do nauki: przestrzegamy godzin tzw. nauki własnej, służymy dobrze zorganizowaną pomocą koleżeńską, prowadzimy naukę najskuteczniejszych metod uczenia się i technik relaksacyjnych.
Dbamy o mile i właściwie spędzany czas wolny oraz rozwój fizyczny i zdrowie młodzieży: oferujemy wspólne wyjścia do ŁOK-u na wystawy i wieczory poetyckie, konkursy, wychowankowie systematycznie korzystają z sali gimnastycznej liceum, boisk szkolnych, siłowni, organizujemy dyskoteki, wieczorki poezji i muzyki, współpracujemy z młodzieżą z innego internatu.

Na terenie internatu prężnie działa Młodzieżowa Rada Internatu oraz jej sekcje:

 • kulturalno-oświatowa,
 • sportowa,
 • naukowa,
 • sanitarna.

Praca w tych sekcjach i samorządzie powoduje, że młodzież współtworzy klimat i atmosferę naszej placówki, a także wdraża i urzeczywistnia własne zamierzenia i zadania. Staramy się, aby hasło „Internat moim drugim domem” było realizowane w jak najszerszym zakresie. Toteż wspólnie organizujemy obchody zarówno ważnych wydarzeń historyczno-państwowych i okolicznościowych. W internacie rodzą się wielkie przyjaźnie, małe sympatie, zawiązują się grupy towarzyskie. Przy okazji trenujemy samodzielność i odpowiedzialność, a to się może przydać na studiach. Tradycją naszego środowiska jest życzliwe nastawienie wobec innych.
W bieżącym roku szkolnym MRI działa w następującym składzie:

 • Natalia Kryjak – przewodniczący
 • Marcel Tratkiewicz – zastępca
 • Julia Nowek – skarbnik
 • Katarzyna Dołęga – Opiekun

SEKCJE:

 • naukowa – organizuje samopomoc w nauce, propaguje osiągnięcia dydaktyczne
 • Opiekunowie: Teresa Kiryło, Edyta Lipińska
 • Skład: Paweł Kocielnik, Wiktoria Lipińska
 • kulturalno-oświatowa – ukierunkowuje aktywność wychowanków na działalność o charakterze kulturalnym, uczy planować wolny czas, wskazuje formy atrakcyjnego wypoczynku organizując wieczory integrujące, dyskoteki
 • Opiekunowie: Sylwia Borkowska
 • Skład:  Paulina Izdebska
 • sportowa – promuje zdrowy tryb życia, upowszechnia formy aktywnego wypoczynku, uczy gier zespołowych, umożliwia udział w rozgrywkach międzygrupowych
 • Opiekunowie: Jacek Opolski, Marcin Zabłocki
 • Skład: Lipiec Damian, Łukasz Barszcz
 • sanitarna – czuwa nad czystością i porządkiem w placówce, przeprowadza konkursy czystości pokoi wychowanków, propaguje tematykę zdrowotną związaną z higieną osobistą i zapobieganiem chorobom
 • Opiekunowie: Iwona Czajka
 • Skład: Alicja Szerszeń, Sylwia Stanio

 

Kierownictwo Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie 

Celińska Irena 1960-1976
Zdanowski Julian 1976-1985
Targoński Czesław 1985-1990
Mościcka Jadwiga 1990-1991
Grabek Henryka 1991-2011
Gnas Hanna od 01.01.2012


Wychowawcy:

 mgr Sylwia Borkowska

 mgr Iwona Czajka

mgr Katarzyna Dołęga 

mgr Paweł Głowacki

mgr Teresa Kiryło

mgr Edyta Lipińska

mgr Jacek Opolski

mgr Grzegorz Rzymowski

mgr Paweł Tymosz

mgr Marcin Zabłocki

Internat I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki 
w Łukowie

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41

tel. (25) 798 26 85

internat-1Lo@wp.pl