Uczniowie

Wolontariat

Jeśli jesteś osobą, która czuje potrzebę pomagania innym – jesteś we właściwym miejscu!

W naszej szkole masz możliwość angażowania się w działania charytatywne na wiele sposobów.

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Agnieszka Zaniewicz.

  ZEBRANIA CZŁONKÓW WOLONTARIATU

  1. SZKOLENIE PODSTAWOWE – termin: pierwsza  połowa października

   Cele:

  1. Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu
  2. Poznanie obszarów pomocy
  3. Poznanie zasad pracy i etyki działalności Szkolnego Koła Wolontariatu

  2. SPOTKANIA CYKLICZNE – 2 razy w semestrze

Cele:

  1. Pogłębianie motywacji
  2. Organizacja działań
  3.  Tworzenie projektów
  4. Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego
  5. Monitorowanie działalności wolontariuszy
  6.  Wymiana doświadczeń

  PRAWA WOLONTARIUSZA

1.  Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw

2.   Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu

3.   Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego

4.  Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika

5.  Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy

6.   Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą

7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

8.  Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu

2. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

– zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

– zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

– zasada troski o los słabszych

– zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

CECHY WOLONTARIUSZA

  – dużo optymizmu i chęć do działania

– motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

– umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

– odwaga, empatia i otwartość

– odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

– kultura osobista

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie. Rozmawiaj.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

SPOSOBY EWALUACJI

 – sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu Szkolnego

– rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze.

 DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

– strona internetowa szkoły

– plakaty informacyjne, ogłoszenia na terenie szkoły.