Szkoła

Dokumenty szkolne

Statut szkoły
Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Rzecznika Praw Ucznia
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin biblioteki
Ochrona danych osobowych
Organizacja wycieczek szkolnych

Koncepcja pracy szkoły

Zarządzanie i organizacja

I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.

2. Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego

a) udostępnienie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej oraz pokoju nauczycielskim,

b) udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły.

3. Tworzenie spójnego programu .

a) monitorowanie realizacji Programu wychowawczegoProgramu profilaktycznego, WSO, Regulaminu samorządu uczniowskiegoRegulaminu rady rodziców, Regulaminu rzecznika praw ucznia

b) monitorowanie spójności dokumentów szkolnych.

4. Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia działalności pracy szkoły

5. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły)

II. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym

i wychowawczym.

1. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie z potrzebami nauczycieli szkoły)

2. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli

a) motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego

b) doskonalenie współpracy stażysta-opiekun

c) podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły

III. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły

1. Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć (termomodernizacja budynku, remont łazienek, wymiana sprzętu, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne itp.).

IV. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

1. Wdrażanie projektów związanych z poprawą estetyki otoczenia wokół szkoły.

2. Wynajem pomieszczeń szkolnych.

3. Poszukiwanie sponsorów.

Działalność wychowawcza szkoły

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły)

2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji

a) wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, studniówka, apele

3. Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym)

II. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum.

2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną, np. PCK, WOŚP, ZHP

3. Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.

III. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w

przyjaznym i bezpiecznym środowisku

1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

a) planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP,

b) wymiana sprzętu szkolnego,

c) przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa,

d) przeprowadzenie próbnej ewakuacji

2. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach

a) organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli,

b) utrzymanie ścisłej współpracy ze Służbą Zdrowia i pielęgniarka szkolną

c) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;

d) zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy

3. Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

a) funkcja Rzecznika Praw Ucznia

b) utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów

c) organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców

d) udostępnianie informacji na temat organizacji zwalczających agresję , przemoc w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji

5. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja.

6. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. realizacja projektów edukacyjnych).

Działalność dydaktyczna szkoły

I. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego

1. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania.

2. Udział szkoły w próbnych egzaminach maturalnych, opracowanie wniosków i ich wdrożenie.

3. Analizy wyników egzaminu maturalnego dokonywane są z wykorzystaniem różnych metod, np. porównywanie zdawalności i średnich wyników na określonym poziomie w danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, wykorzystywanie skali staninowej.

4. Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego przez poszczególnych nauczycieli celu podniesienia poziomu kształcenia.

II. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

1. Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników.

2. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym)

3. Indywidualizacja procesu uczenia.

4. Kształcenie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie wyników oceniania, umiejętności planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się.

III. Aktywność uczniów

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów.

2. Przystępowanie do projektów edukacyjnych.

3. Preferowanie aktywizujących metod nauczania.

4. Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

I . Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły

1. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsca na terenie szkoły, w którym rodzice i nauczyciel mogliby spokojnie porozmawiać, ustalenie form i terminów spotkań.

2. Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy w zespołach, zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły

3. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych

4. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów)

5. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań)

6. Pogłębianie pedagogizacji rodziców

II. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej

1. Czynne włączanie się szkoły w uroczystości powiatowe, państwowe (pomoc w ich przygotowaniu).

2. Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne i ich organizacja.

3. Ścisła współpraca z parafią i innymi instytucjami znajdującymi się na terenie miasta, (np. PPP, KPP, PCK, Sąd Rejonowy, ośrodki pomocy społecznej)

III. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej.

2. Współpraca z absolwentami:

a) zjazdy absolwentów

b) spotkania absolwentów z uczniami

c) mecze „Absolwenci-Maturzyści”

IV. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej.

1. Współpraca z PUP, ośrodkiem doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielamiśrodowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami.

2. Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół policealnych, pomaturalnych i szkolnictwa wyższego

V. Promowanie wartości edukacji

1. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach

a) wizyty prezentacyjne w gimnazjach powiatu łukowskiego

b) publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne)

c) dni otwarte w szkole

d) prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach

2. Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów.

Dokument przyjęty na RP dn. 13 września 2010r


KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W ŁUKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowieinformuje, że:

1.       Administratorem danych osobowych (uczniów, rodziców, opiekunów prawnych) jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie z siedzibą przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41, reprezentowane przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

2.       Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie możliwy jest poprzez email: 1lolukow.iod@o2.pl

3.       Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d), e) RODO w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczychwynikających z przepisów prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)  w celu określonym przy pozyskiwaniu przedmiotowej zgody.

4.       Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania z mocy obowiązującego prawa, bądź inne podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz publicznych. 

5.       Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym 
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7.       Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy (jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa) lub dobrowolny (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9.       Dane osobowe, po uzyskaniu Państwa zgody, mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10.   Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Anna Makarewicz

e-mail: 1lolukow.iod@o2.pl

tel. 25 798-29-25,