Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie współdziała z nauczycielami i rodzicami uczniów w celu jednolitego oddziaływania na dzieci poprzez rodzinę i szkołę w procesie wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym oraz z uczniami w celu rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych i podnoszenia jakości życia uczniowskiego w szkole.

Rada Rodziców współuczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Liceum. Organizuje Rodziców i środowiska do realizacji misji Liceum i jego programu rozwojowego. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom działającym na terenie Liceum.

Rada Rodziców uczestniczy w planowaniu i realizacji wydatków Liceum oraz gromadzi fundusze dla wspierania działalności Liceum oraz ustala zasady wydatkowania tych funduszy.

Zobacz Regulamin Rady Rodziców

Zarząd Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 • Katarzyna Chromińska (kl. 2b) – Przewodniczący
 • Mariola Folusz (kl. 3Bg) – Zastępca Przewodniczącego
 • Małgorzata Fejtko (kl. 2c) – Zastępca Przewodniczącego
 • Anna Buczkowska (kl. 2g) – Sekretarz
 • Iwona Zielińska (kl. 3g) – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Marzena Gołębiowska (kl. 3d)
 • Krzysztof Osiński (kl. 3c)
 • Monika Szewczak (kl. 2f)
 • Elżbieta Przeździak (kl. 2a)

Z funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 dofinansowano:

 1. Zakup  książek (lektur) dla uczniów do biblioteki szkolnej.
 2. Zakup podręczników – nagród dla uczniów.
 3. Przygotowania i wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i  zawody sportowe.
 4. Zakup prenumeraty prasy dla uczniów do czytelni szkoły.
 5. Zakup pomocy dydaktycznych.
 6. Wpisowe na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów biorących udział w zawodach SZS.
 7. Zakup i montaż klimatyzatora  w sali lekcyjnej.
 8. Zakup antyram do wystroju kawiarenki uczniowskiej.

Kontakt i numer konta

 • Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie
 • ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41
 • 21-400 Łuków
 • konto bankowe RR – Bank Spółdzielczy w Łukowie 11 9204 0001 0000 0778 2000 0010 NIP 825 15 28 665