Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie współdziała z nauczycielami i rodzicami uczniów w celu jednolitego oddziaływania na dzieci poprzez rodzinę i szkołę w procesie wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym oraz z uczniami w celu rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych i podnoszenia jakości życia uczniowskiego w szkole.

Rada Rodziców współuczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Liceum. Organizuje Rodziców i środowiska do realizacji misji Liceum i jego programu rozwojowego. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom działającym na terenie Liceum.

Rada Rodziców uczestniczy w planowaniu i realizacji wydatków Liceum oraz gromadzi fundusze dla wspierania działalności Liceum oraz ustala zasady wydatkowania tych funduszy.

Zobacz Regulamin Rady Rodziców

Zarząd Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 • Katarzyna Chromińska (kl. 4b) – Przewodniczący
 • Małgorzata Fejtko (kl. 4c) – Zastępca Przewodniczącego
 • Ireneusz Wierzbicki (kl. 2f) – Zastępca Przewodniczącego
 • Anna Czubaszek (kl. 1c) – Skarbnik 
 • Anna Buczkowska (kl. 4g) – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 • Marzena Gołębiowska (kl. 1e)
 • Małgorzata Kisiel (kl. 1g)
 • Elżbieta Przeździak (kl. 4a)
 • Agnieszka Wielgosz (kl. 2c)

 

 

Z funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 dofinansowano:

 1. Zakup nagród dla uczniów.
 2. Wpisowe na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów biorących udział w zawodach SZS.
 3. Przygotowania i wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i  zawody sportowe.
 4. Zakup prenumeraty prasy dla uczniów do czytelni szkoły.
 5. Zakup pomocy dydaktycznych.
 6. Montaż oświetlenia na auli szkolnej na potrzeby uroczystości szkolnych oraz spektakli koła teatralnego.
 7. Zakup środków medycznych,  materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek dla uczniów w ramach doraźnej pomocy pielęgniarki szkolnej.

Kontakt i numer konta

 • Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie
 • ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41
 • 21-400 Łuków
 • konto bankowe RR – Bank Spółdzielczy w Łukowie 11 9204 0001 0000 0778 2000 0010 NIP 825 15 28 665