Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie współdziała z nauczycielami i rodzicami uczniów w celu jednolitego oddziaływania na dzieci poprzez rodzinę i szkołę w procesie wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym oraz z uczniami w celu rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych i podnoszenia jakości życia uczniowskiego w szkole.

Rada Rodziców współuczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Liceum. Organizuje Rodziców i środowiska do realizacji misji Liceum i jego programu rozwojowego. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom działającym na terenie Liceum.

Rada Rodziców uczestniczy w planowaniu i realizacji wydatków Liceum oraz gromadzi fundusze dla wspierania działalności Liceum oraz ustala zasady wydatkowania tych funduszy.

Zobacz Regulamin Rady Rodziców

Zarząd Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 • Katarzyna Chromińska (kl. 3b) – Przewodniczący
 • Małgorzata Fejtko (kl. 3c) – Zastępca Przewodniczącego
 • Ireneusz Wierzbicki (kl. 1f) – Zastępca Przewodniczącego
 • Anna Buczkowska (kl. 3g) – Sekretarz
 • Iwona Zielińska (kl. 4g) – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Marzena Gołębiowska (kl. 4d)
 • Krzysztof Osiński (kl. 4c)
 • Elżbieta Przeździak (kl. 3a)
 • Agnieszka Wielgosz (kl. 1c)
 • Marlena Zakrzewska (kl. 1a)

 

 

Z funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 dofinansowano:

1. Zakup podręczników – nagród dla uczniów.

2. Przygotowania i wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

3. Zakup prenumeraty prasy dla uczniów do czytelni szkoły.

4. Zakup pomocy dydaktycznych.

5. Wpisowe na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów biorących udział w zawodach SZS.

6. Zakup środków medycznych, materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek dla uczniów w ramach doraźnej pomocy pielęgniarki szkolnej.

7. Zakup antyram do wystroju sal lekcyjnych.

Kontakt i numer konta

 • Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie
 • ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41
 • 21-400 Łuków
 • konto bankowe RR – Bank Spółdzielczy w Łukowie 11 9204 0001 0000 0778 2000 0010 NIP 825 15 28 665