Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie współdziała z nauczycielami i rodzicami uczniów w celu jednolitego oddziaływania na dzieci poprzez rodzinę i szkołę w procesie wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym oraz z uczniami w celu rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych i podnoszenia jakości życia uczniowskiego w szkole.

Rada Rodziców współuczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Liceum. Organizuje Rodziców i środowiska do realizacji misji Liceum i jego programu rozwojowego. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom działającym na terenie Liceum.

Rada Rodziców uczestniczy w planowaniu i realizacji wydatków Liceum oraz gromadzi fundusze dla wspierania działalności Liceum oraz ustala zasady wydatkowania tych funduszy.

Zobacz Regulamin Rady Rodziców

Zarząd Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 • Katarzyna Chromińska (kl. 1b) – Przewodniczący
 • Mariusz Krasuski (kl. 3a) – Zastępca Przewodniczącego
 • Marta Meges (kl. 3g) – Zastępca Przewodniczącego
 • Mariola Folusz (kl. 2Bg) – Sekretarz
 • Małgorzata Fejtko (kl. 1c) – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Marzena Gołębiowska (kl. 2d)
 • Jarosław Gula (kl. 3d)
 • Krzysztof Osiński (kl. 2c)
 • Monika Szewczak (kl. 2e)
 • Elżbieta Przeździak (kl. 1a)

Z funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 dofinansowano:

 1. Wpisowe na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów biorących udział w zawodach SZS.
 2. Udział uczniów w projektach edukacyjnych, m.in. przejazd do Lublina na warsztaty w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w ramach wieloletniej współpracy szkoły z uczelnią.
 3. Zakup prenumeraty prasy codziennej i specjalistycznej, miesięczników dla uczniów do czytelni szkoły.
 4. Zakup pomocy dydaktycznych.
 5. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady oraz diety uczniom biorącym udział w tych wyjazdach.
 6. Zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, którzy podczas Dnia Otwartego szkoły wygrali je w loterii oraz dla grupy uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik punktowy w rekrutacji do szkoły.
 7. Zakup leków dla uczniów udostępnianych w ramach doraźnej pomocy pielęgniarki szkolnej.
 8. Wydruk arkuszy dla uczniów klas III na próbny egzamin maturalny.
 9. Zakup antyram do sal lekcyjnych, odbitek fotograficznych zdjęć do gazetek szkolnych i kronik.
 10. Materiały promujące szkołę, m.in. wydruk folderów promocyjnych, plakatów.

Kontakt i numer konta

 • Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie
 • ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41
 • 21-400 Łuków
 • konto bankowe RR – Bank Spółdzielczy w Łukowie 11 9204 0001 0000 0778 2000 0010 NIP 825 15 28 665