Bez kategorii

Bibliografia załącznikowa

Propozycje sporządzania opisów bibliograficznych.

opis całości książki

Nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania.

Przykłady:

Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków 1994.
lub
Gombrowicz W., Ferdydurke, Kraków 1994.

 

opis fragmentu książki

Przez fragment (rozdział) należy rozumieć dział książki, w zasadzie samodzielny, lecz związany z działami, które go poprzedzają lub następują po nim; cała książka jest tego samego autorstwa.

Nazwisko i imię autora, tytuł dokumentu macierzystego, miejsce i rok wydania, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. (tytuł fragmentu, numery stron zajęte przez fragment).

Przykłady
:

Hutnikiewicz Artur, Młoda Polska, Warszawa 1996, Stanisław Przybyszewski, s. 201-214.
Chodźko R., Wyobraźnia wyzwolona, Warszawa 1992, Niepokój w konfesjonale Różewicza, s. 183-198.

Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1998, hasło:bal, s.43-46.

Tamże, hasło: diabeł, s.95-98.

 wiersz ze zbioru jednego autora

Sporządzić opis jak dla fragmentu książki.

Nazwisko i imię autora wiersza, tytuł dokumentu macierzystego (tomiku lub inny), miejsce i rok wydania, tytuł wiersza, numery stron.

Przykłady

Rymkiewicz Jarosław, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002, Piękna młynarka, s. 15.

Rilke. M., Poezje, Warszawa 1995, Pieta, s. 70.

 

opis artykułu z książki

Przez artykuł należy rozumieć niezalezną jednostkę stanowiącą część dokumentu
(np. rozprawę, esej w pracy zbiorowej)

Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, w: opis książki, w której
zawarty jest artykuł, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego

(numery stron zajęte przez artykuł).

Przykłady

Królikiewicz G., Romantyzm, w: Okresy literackie, red. Jan Majda, Warszawa 1994, s. 191-243.

Maciąg Włodzimierz, O daremności naszych działań – „Bajki” Ignacego Krasickiego, w: Arcydzieła literatury polskiej, red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda, Warszawa 1987, s. 112-125.

 

Wiersz zamieszczony w antologii wielu autorów

Przykład

Wolska Maryla, Godzina, której nie było,w: Poezja polska w szkole średniej : od średniowiecza do współczesności,Warszawa 1997, s. 336-338.


I l u s t r a c j e (reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb, dzieł architektury itp.)
– sporządzić opis jak dla artykułu.

Przykład

MATEJKO Jan, Stańczyk, [il.], „Wielcy Malarze”2002, nr 27, s. 8-9.

 

Opis artykułu z czasopisma

Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma , numery stron.

Przykłady

Puzyńska Janina, Język Cypriana Norwida, „Polonistyka” 1991, nr 5, s. 268-283.

Kasperski E., Media i literatura u progu XXI wieku, „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 6, s. 33-42.

R e c e n z j a (np. książki) w czasopiśmie
Nazwisko, imię autora recenzowanej książki, tytuł recenzowanej książki. miejsce i rok wydania, imię i nazwisko autora recenzji,”Tytuł czasopisma” rok, numer zeszytu numery stron zajęte przez recenzję.

Przykłady

Pilch Jerzy. Miasto utrapienia, Warszawa 2004, rec. Przemysław Czapliński, „Gazeta Wyborcza” 2004 ,nr 14, s. 16.

Hartwig Julia, Bez pożegnania, Warszawa 2004, rec. Jerzy Madejski, „Nowe Książki” 2005, nr 3 ,s. 10.

W y w i a d
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, tytuł wywiadu. rozmowę przeprowadził imię i nazwisko, „Tytuł czasopisma” rok numer zeszytu, numery stron zajęte przez wywiad.

Przykłady

Lem Stanisław, Okiem długudystansowca, rozmowę przeprowadził Mateusz Nowak.,Polonistyka” 2004, nr 8, s. 46-51.

Kapuściński Ryszard. Twórczość jest sztuką selekcji, rozmowę przeprowadziły Agata Koss, Grażyna Ruszewska, „Cogito” 2000 ,nr 3, s. 75-77.

 

 

Dokumenty elektroniczne

Książka w Internecie

Nazwisko i imię autora, Tytuł. [Typ nośnika], Warunki dostępu.

Przykłady

Gomulicki Wiktor, BAGIEŃSKI Stanisław. Życie dla ojczyzny : powieść.[online], dostępny w Internecie: http://www.pbi.edu.pl

Nałkowska Zofia. Medaliony.[online], dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/20lecie.htm

artykuł w Internecie

 

Bardel M. , Sen o nieśmiertelności, „Znak”[online] 2002, nr 580, dostępne w internecie :http://www.znak.com.pl/znak/bardel.html

 

LEŚKIEWICZ Izabela, Rola sztuki w życiu młodego człowieka. [online],dostępny w Internecie: http://eduseec.interklasa.pl


F i l m
Pan Tadeusz [film], reż. Andrzej Wajda,Warszawa 1999, [VHS].