Zamówienia Publiczne

Zamówienie

?uk�w, dnia 28.11.2013r.
                                              

OG?OSZENIE 

 

Dyrektor I Liceum Og�lnokszta?c?cego im. T. Ko?ciuszki w ?ukowie, ul. Wyszy?skiego 41 zaprasza do z?o?enia oferty na:

Dostawy produkt�w ?ywno?ciowych do sto?�wki Internatu I  LO im. T. Ko?ciuszki w ?ukowie w okresie stycze? � grudzie? 2014 roku.

Post?powanie jest prowadzone w trybie Zapytania o cen? zgodnie z przepisami ustawy prawo zam�wie? publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.).

Mo?na sk?ada? oferty cz??ciowe, to znaczy na jedn? lub na wi?cej cz??ci zam�wienia , spo?r�d okre?lonych jako:

 

Cz??? I � Dr�b i przetwory CPV 15112000-6, 15131500-0
Cz??? II � Mi?so i przetwory    CPV 15111000-9, 151310000-5
Cz??? III � Mleko i przetwory   CPV  15500000-3
Cz??? IV Stanozolol buy in usa � Mro?onki   CPV 15331100-8
Cz??? V � Owoce i warzywa   CPV 15300000-1
Cz??? VI � Pieczywo  CPV 15810000-9
Cz??? VII � Przyprawy i dodatki  CPV 15870000-7
Cz??? VIII � Ryby i pochodne    CPV 15200000-0
Cz??? IX  � Artyku?y sypkie CPV 15610000-7, 15830000-5, 15851000-8, 15612100-1, 15870000-7

Termin sk?adania oferty: do dnia 17 grudnia 2013 roku i do godz. 12.00
w siedzibie internatu.
 
Specyfikacj? istotnych warunk�w zam�wienia (SIWZ) mo?na odebra? w siedzibie plac�wki: ?uk�w, ul Wyszy?skiego 41 ( internat )
   
                                                                                                         Zapraszamy