Bez kategorii

Koncert profilaktyczny dla uczniów klas pierwszych

 Lech Dyblik po raz kolejny zawita? do naszej szko?y�

 

 18 listopada 2015r.  prosto z planu zdj?ciowego we Wroc?awiu pan Lech Dyblik � aktor telewizyjny i filmowy, przyjecha? do naszego liceum, aby wyst?pi? w nieco innej roli � profilaktycznej, do kt�rej scenariusz napisa?o ?ycie�Artysta w nietypowym koncercie pt. „Kuszenie ?mierci” s?owem i d?wi?kami gitary opowiada?  histori? swojego ?ycia� cz?owieka – alkoholika, kt�ry upad? tak nisko, ?e pozosta?y mu dwa wyj?cia; umrze? (samob�jczo) lub podnie?? si? i powiedzie? na?ogowi „nie”. Odni�s? zwyci?stwo, ale walczy? musi ka?dego dnia.

 

Od dwudziestu lat nie bierze do ust alkoholu pod ?adn? postaci?, wci?? jednak czuje potrzeb? rozliczania si? z w?asnym ?yciem. St?d w?dr�wka po Polsce i spotkania z m?odymi lud?mi, dzielenie si? trudnymi prze?yciami i refleksjami, gdy? jak m�wi: �Nikt z was nie planuje dla siebie uzale?nienia, a jednak ono si? zdarza��

 

 

 W swoich opowie?ciach podkre?la? znaczenie rodziny, kt�ra nie zawsze by? mo?e jest wzorowa, ale jest �moja�. M�wi? o wzajemnych relacjach, kt�re w rodzinie ci?gle trzeba budowa? i doskonali?. Opowiada? o szacunku do drugiego cz?owieka i pokorze, kt�ra jest warunkiem spokojnego i pe?nego ?ycia.
Aktor ma nadziej?, ?e jego opowie?ci pomog? m?odym ludziom dokona? w?a?ciwych wybor�w i nakre?li? dobr? drog? ?ycia. Drog? woln? od wszelakich uzale?nie?.
Prawie dwugodzinne spotkanie robi?o wra?enie. Go?? by? mile zaskoczony przyj?ciem licealist�w, a m?odzi ludzie zachwyceni jego szczero?ci? i naturalno?ci? w m�wieniu o tak trudnych i wstydliwych sprawach.
Wielu uczni�w ustawi?o si? w kolejce, aby otrzyma? autograf i zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cie.

 

 Koncert by? finansowany ze ?rodk�w Miejskiej Komisji Rozwi?zywania Problem�w Alkoholowych w ?ukowie w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego �M?odzie?owi liderzy w Ko?ciuszce�. Winstrol depot before Realizatorem programu jest Monika ?ukasik � pedagog szkolny.