Bez kategorii

Konkurs filmowy!

 Nakr?? film!

 

W zwi?zku z realizacj? projektu Nienawi??. Jestem przeciw!, Samorz?d Uczniowski oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej og?aszaj? konkurs filmowy dla uczni�w naszej szko?y. Jego celem jest uwra?liwienie na przejawy poni?ania, przemocy, agresji w relacjach mi?dzyludzkich oraz wzmacnianie poczucia bezpiecze?stwa. Chcemy r�wnie? przeciwdzia?a? zagro?eniom, na jakie jest nara?ony m?ody cz?owiek oraz popularyzowa? pozytywne postawy spo?eczne i w?a?ciwe relacje mi?dzyludzkie, oparte na szacunku i poszanowaniu godno?ci.

 

 

Szczeg�?y:
1.    Do konkursu mo?e przyst?pi? ka?dy, indywidualnie lub grupowo.
2.    Zg?oszona praca powinna by? etiud? filmow? wykonan? w dowolnej technice oraz konwencji (np. film fabularny, reporta?, film dokumentalny, animacja).
3.    Czas projekcji nie mo?e przekracza? 10 minut.
4.    Praca konkursowa nie mo?e narusza? praw autorskich oraz prawa do prywatno?ci os�b trzecich. Prezentowane w niej tre?ci nie mog? przedstawia? ani propagowa? zachowa? zabronionych przez prawo, nieobyczajnych, wulgarnych lub godz?cych w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
5.    W przypadku wykorzystania w filmie materia?�w archiwalnych b?d? fragment�w innych film�w czy muzyki, konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody tw�rc�w oraz do??czenie do karty zg?oszenia o?wiadczenia w tej kwestii. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo poproszenia uczestnik�w konkursu o przes?anie stosownego dokumentu.
6.    Uczestnik o?wiadcza, ?e jest autorem zg?oszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie. R�wnocze?nie zgadza si? na wykorzystanie filmu w celach promocji konkursu.
7.    Autor zg?aszaj?cy film automatycznie wyra?a zgod? na wykonanie kopii filmu, emitowanie swojego dzie?a podczas pokaz�w filmowych w trakcie trwania konkursu oraz w okresie p�?niejszym, odbywaj?cych si? z inicjatywy Organizatora.
8.    Autor wyra?a zgod? na wykorzystanie zdj?? i fragment�w film�w w materia?ach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promuj?cych konkurs, filmy konkursowe i tw�rc�w bior?cych udzia? w konkursie.
9.    Prace opatrzone god?em nale?y z?o?y? do 6 grudnia 2015 roku Przedstawicielom lub Opiekunkom Methandienone injections Samorz?du Uczniowskiego.
Wi?cej szczeg�?�w u przedstawicieli Samorz?du Uczniowskiego. Serdecznie zapraszamy.