Bez kategorii

Medal "Pro Memoria"

�W UZNANIU PAMI?CI O BOHATERACH
������������������������������������������������������������

Kultywowanie pami?ci o bohaterach przesz?o?ci to bardzo wa?ny obowi?zek, kt�ry spoczywa na ka?dej plac�wce wychowawczej. I Liceum Og�lnokszta?c?ce im. Injectable human growth hormone Tadeusza Ko?ciuszki w ?ukowie wydaje si? do tego szczeg�lnie predestynowane ze wzgl?du na dziewi??dziesi?t cztery lata tradycji. Dba?o?? o patriotyczny aspekt kszta?cenia zosta?a potwierdzona w dn. 29 czerwca 2012 r., kiedy szkole wr?czono medal �Pro Memoria�

�

Odznaczenie przyznaje si? osobom i instytucjom wyj?tkowo zas?u?onym w propagowaniu pami?ci o czasach II wojny ?wiatowej. Ustanowiono je w sze??dziesi?t? rocznic? zwyci?stwa nad III Rzesz? � 8 maja 2005 r. Decyzj? o uhonorowaniu medalem podejmuje Urz?d ds. Kombatant�w i Os�b Represjonowanych.


�

I LO do wyr�?nienia zg?osili kombatanci zwi?zani ze strukturami wojskowymi Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Aktu dekoracji sztandaru szko?y dokona? w imieniu Jana Stanis?awa Ciechanowskiego � Kierownika Urz?du ds. Kombatant�w i Os�b Represjonowanych pp?k Marcin Wasi?ski. Uroczysto?? zaszczycili swoj? obecno?ci? nast?puj?cy go?cie: kpt. in?. Tadeusz ?widerski � absolwent liceum, ?o?nierz wywiadu Armii Krajowej, cz?onka ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej, na co dzie? mieszkaj?cy w Katowicach, inicjator wyst?pienia o odznaczenie; por. Stanis?aw Osypi?ski � absolwent liceum, ?o?nierz Armii Krajowej, wi?zie? ?agr�w sowieckich, aresztowany przez NKWD, prezes ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej Ko?a ?uk�w; Boles?aw Skwara � absolwent liceum, ?o?nierz Armii Krajowej, cz?onek ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej; Ryszard Grafik � absolwent liceum, ?o?nierz Armii Krajowej, sekretarz ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej Ko?a ?uk�w; Krzysztof Tymoszuk � Wicestarosta ?ukowski; Tadeusz Brzozowski � wiceprzewodnicz?cy Rady Powiatu ?ukowskiego, Andrzej So?ko � przewodnicz?cy Komisji O?wiaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu ?ukowskiego, Gra?yna S?omka � przewodnicz?ca Rady Rodzic�w I LO.

�

Warto podkre?li?, ?e spo?eczno?? Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Ko?ciuszki zapisa?a pi?kn?, patriotyczn? kart? w okresie II wojny ?wiatowej. Nauczyciele, tacy jak: Bronis?awa Junkieles�wna, Stanis?awa Gnoi?ska, Franciszek Wierzejski, ks. Ignacy Sopy?a i inni zaanga?owali si? w tajne komplety. Na Golgocie Wschodu zgin?li: dyrektor J�zef Zennermann, Stanis?aw ?otocki, ks. W?adys?aw Tchorzewski, W?adys?aw Zaremba, Marian Wr�blewski. Do obozu koncentracyjnego zosta? wys?any kolejny dyrektor, Piotr Krechowicz. Uczniowie, absolwenci, pedagodzy walczyli na r�?nych frontach, w organizacjach niepodleg?o?ciowych rozmaitych barw, z?o?yli najcenniejsz? ofiar? krwi…

�

�Ko?ciuszko� stara si? nie zapomina? o swoich korzeniach. W plac�wce dzia?a Szkolna Izba Tradycji � swoiste muzeum, gromadz?ce pami?tki z dziej�w liceum. Utrzymywane s? ?cis?e kontakty z dawnymi uczniami � raz na pi?? lat absolwenci zbieraj? si? na swoim zje?dzie. Powstaj? prace naukowe, artyku?y, dotycz?ce historii szko?y � w 2008 r. wydano monografi? �Alma Mater Lukoviensis. Z dziej�w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Ko?ciuszki w ?ukowie 1918 � 2008�. Uczniowie uczestnicz? w wielu projektach edukacyjnych, po?wi?conych przesz?o?ci, na przyk?ad: �Opowiem Ci o wolnej Polsce� czy �Katy?… Ocali? od zapomnienia�. Bior? udzia? w licznych konkursach i olimpiadach tematycznych. W tym roku w okoliczno?ciowym konkursie dotycz?cym dziej�w II wojny ?wiatowej �Nie zapomnimy o Nich…� zwyci??y? Sebastian Chmiel, wygrywaj?c wycieczk? do Lwowa. Organizowane s? wyprawy do miejsc pami?ci narodowej, cho?by do rezerwatu Jata. M?odzie? skupiona w Zwi?zku Harcerstwa Polskiego co roku uczestniczy w og�lnopolskim Rajdzie �Arsena?�, przeprowadzanym w Warszawie w rocznic? odbicia z r?k gestapo Jana Bytnara �Rudego�. Uczniowie dbaj? r�wnie? o groby zmar?ych absolwent�w i nauczycieli. Wa?n? uroczysto?ci? w tym roku szkolnym by?o posadzenie w dn. 7 listopada 2011 r. D?bu Katy?skiego, kt�ry ma upami?tnia? pomordowanych �na nieludzkiej ziemi.�

�

Z tego kr�tkiego zestawienia wprost wynika, ?e edukacja historyczna, obywatelska i patriotyczna zajmuje poczesne miejsce w programie wychowawczym I LO w ?ukowie. Odznaczenie medalem �Pro Memoria� zobowi?zuje do jeszcze aktywniejszych i bardziej tw�rczych dzia?a? w tym zakresie.�

�

�