Bez kategorii

O nas


Baza lokalowa

Internat I LO im. Tadeusza Ko?ciuszki w ?ukowie znajduje si? w bezpo?rednim s?siedztwie szko?y- jest po??czony z budynkiem szko?y.
Internat funkcjonuje 5 dni w tygodniu, czynny jest od godziny 1200 w niedziel? do godziny 1800 w pi?tek.
U nas nie b?dziecie si? nudzi?. Internat jest przyjazny m?odzie?y, promuje takie warto?ci jak m?dro??, dobro?, tolerancja, rodzina, zdrowy styl ?ycia, szacunek.
Opiek? sprawuje kompetentna i do?wiadczona kadra pedagogiczna.
W internacie dzia?a M?odzie?owa Rada Internatu, kt�ra jest inspiratorem i organizatorem r�?nych form aktywno?ci kulturalnej, rozrywkowej i sportowej.

Umo?liwiamy wychowankom uczestnictwo w:
� zaj?ciach integracyjno-wychowawczych ,
� zaj?ciach rozwijaj?cych zainteresowania i promuj?cych m?ode talenty,
� konkursach wiedzy, plastycznych i literackich,
� zawodach i rozgrywkach sportowych,
� imprezach i uroczysto?ciach wynikaj?cych z tradycji internatu

Warunki socjalno-bytowe:
� zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych, w internacie mieszcz? si? 34 pokoje o ?rednim standardzie wyposa?enia i u?ytkowania, ka?dy pok�j posiada przedpok�j z wbudowan? w ?cian? szaf? wn?kow?,
� ca?odzienne wy?ywienie,
� sala internetowa,
� pok�j gospodarstwa domowego,
� mo?liwo?? korzystania z Anadrol buy in uk sali gimnastycznej i si?owni.