Bez kategorii

Ostre pióro Iwony

PISMAK ROKU

 

 

W I Liceum Og�lnokszta?c?cym im. Tadeusza Ko?ciuszki w ?ukowie nieprzerwanie od 2000 r. dzia?a gazeta �Tak!�. W zwi?zku z tym bardzo du?? uwag? przyk?ada si? do kszta?towania umiej?tno?ci dziennikarskich. Potwierdzeniem tego s? sukcesy osi?gane przez redaktor�w szkolnej prasy. R�wnie? w 2014 r. do �Ko?ciuszki� trafi?a kolejna nagroda.

 

 

25 czerwca 2014 r. w Katowicach zosta? podsumowany XIX Og�lnopolski Konkurs Medi�w Szkolnych �MAM Forum Pismak�w�. Laureatk? w kategorii reporta? zosta?a Iwona ?ukomska (II a) za tekst �W drodze do szcz??cia i upragnionego komfortu� umieszczony w numerze 73 Deca durabolin injections for sale �Tak!�. W ciekawy spos�b opisa?a przygody pasa?era komunikacji autobusowej.

 

 

W poprzednich latach redaktorzy �Tak!� zdobywali nagrody nie tylko w �Forum Pismak�w�, ale r�wnie? w konkursie �Tygodnika Siedleckiego�. Tr�jka uczni�w uzyska?a r�wnie? tytu?y Dziennikarza Roku Wojew�dztwa Lubelskiego. Obecnie redaktork? naczeln? czasopisma jest Katarzyna Narejko (II b), a opiekuj? si? nim: Edyta Salamo?czyk i Micha? Mojski.