Rodzice

Co to RR?

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie współdziała z nauczycielami i rodzicami uczniów w celu jednolitego oddziaływania na dzieci poprzez rodzinę i szkołę w procesie wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym oraz z uczniami w celu rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych i podnoszenia jakości życia uczniowskiego w szkole.

Rada Rodziców współuczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Liceum. Organizuje Rodziców i środowiska do realizacji misji Liceum i jego programu rozwojowego. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom działającym na terenie Liceum.

Rada Rodziców uczestniczy w planowaniu i realizacji wydatków Liceum oraz gromadzi fundusze dla wspierania działalności Liceum oraz ustala zasady wydatkowania tych funduszy.