Bez kategorii

Recenzja filmu

 

Recenzja filmu pt. �Bia?a sukienka�

Jest to polski film obyczajowy w re?yserii Micha?a Kwieci?skiego i scenarzysty Domana Nowakowskiego, z genialn? obsad? aktorsk? m.in.: Pawe? Ma?aszy?ski, Sambor Czarnota, Izabela D?browska, Bogdan Kalus, Bart?omiej Topa i wielu innych wspania?ych aktor�w.

 

 

 

Akcja filmu rozgrywa si? w ma?ej wiosce niedaleko Bia?egostoku. Trwaj? ostatnie przygotowania do obchod�w procesji ?wi?ta Bo?ego Cia?a. Mieszka?cy przyozdabiaj? ko?ci�?, kapliczki, tras? procesji, poleruj? samochody, prasuj? sukienki komunijne , bo przecie? w takich dniach trzeba pokaza? si? przed s?siadami. Re?yser pokazuje tu typow? staropolsk?  wie?, gdzie liczy si? wygl?d, �rywalizowanie� o to kto b?dzie ni�s? baldachim nad ksi?dzem, czy sypa? kwiatki; ale i wa?no?? takiego w?a?nie ?wi?ta jak Legal equipoise online Bo?e Cia?o.

 

Na tle ?wi?tecznej gor?czki tocz? si? jednocze?nie dwa w?tki. Maciek (Sambor Czarnota) jako m?ody pracownik du?ej korporacji, zagorza?y ateista jedzie do domu rodzinnego z okazji ?wi?ta. Po drodze zabiera autostopowicza Damiana (Pawe? Ma?aszy?ski). Podczas drogi rozmawiaj? oni na r�?ne tematy filozoficzno-teologiczne. Maciek otwarcie wyra?a swoje zdanie na temat Ko?cio?a, ludzi wierz?cych, ksi??y. Wypowiada si? o nich z pogard?. Wynika to z jego prze?y? z dzieci?stwa, ale i p�?niejszych kiedy umiera jego mi?o?? ?ycia. Damian nie zdradza mu kim tak naprawd? jest.Broni ludzi kt�rzy wierz? w Boga, sam jest katolikiem praktykuj?cym. Obaj jad? do rodzinnego miasta na procesj?.

W tym samym czasie s?siedzi pa?stwo Suszkowie i Kowalowie(kt�rzy od dawna tocz? ze sob? spory) tak?e przygotowuj? si? do obrz?d�w. U Suszk�w sukienka ich c�rki w kt�rej mia?a i?? i sypa? kwiatki zostaje przepalona ?elazkiem przez nieuwag? i brak czasu matki. Doprowadza to do upokarzaj?cej sytuacji kiedy musi ona prosi? znienawidzonych Kowal�w o po?yczenie sukienki ich c�rki.
Na dodatek maj? oni problemy z samochodem i zaczyna pada?.

Losy Ma?ka, kt�ry uparcie odrzuca istnie Boga oraz rodziny Suszk�w jad?cych niesprawnym autem splataj? si? w chwili wypadku samochodowego w kt�rym wszyscy bior? udzia?. Maciek dostaje najwi?kszych obra?e?, wtedy dzieje si? co? niesamowitego�
�Bia?a sukienka� ma na celu pokazanie wa?no?ci wiary, tradycji i religii w ?yciu ludzi. Dzi?ki temu filmowi mamy okazj? do podbudowani naszej wiary i duchowo?ci. Najbardziej  szczeg�lnym dla mnie cytatem s? s?owa wypowiedziane przez Damiana �Mo?esz nie wierzy?, ale pewien to ty ju? nigdy nie b?dziesz� my?l? ?e s? to s?owa skierowane nie tylko do bohatera filmu, ale i jego odbiorc�w, po to by zastanowili si? nad swoj? wiar? i tym jak post?puj?.

Uwa?am, ?e film jest warty obejrzenia i polecam  go wszystkim, nie tylko ze wzgl?du na ciekawo?? jak odbywaj? si? obrz?dy religijne na wsiach, ale i dowarto?ciowania siebie samego.

Ewa Borkowska kl. 2c