Bez kategorii

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki

w Łukowie

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

 

 

I. ISTOTA RADY RODZICÓW.

 1. Rada Rodziców jako organ samorządny uchwala STATUT określający zasady tworzenia i działania Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami uczniów w celu jednolitego oddziaływania na dzieci poprzez rodzinę i szkołę w procesie wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym oraz z uczniami w celu rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych i podnoszenia jakości życia uczniowskiego w szkole.

 

II. ZADANIA RADY RODZICÓW.

 

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, do zadań której należy:

 1. Współpraca z Dyrektorem Liceum i Radą Pedagogiczną w myśl zadań statutowych Liceum;
 2. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Liceum;
 3. Organizowanie Rodziców i środowiska do realizacji misji Liceum i jej programu rozwojowego;
 4. Udzielenie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom działającym na terenie Liceum;
 5. Uczestnictwo w planowaniu i realizacji wydatków Liceum;
 6. Gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Liceum oraz ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy.

 

 

III. KOMPETENCJE RADY RODZCÓW.

 

 1. Przedstawianie Dyrektorowi Liceum, nauczycielom, organowi prowadzącemu
  i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii we wszystkich istotnych sprawach Liceum;
 2. Współuczestnictwo w tworzeniu wewnątrzszkolnego prawa ( Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, itp.);
 3. Opiniowanie pracy zawodowej nauczycieli w związku z dokonywaną oceną ich dorobku zawodowego i ubieganiem się o awans na kolejny stopień awansu zawodowego;
 4. Inne kompetencje wynikające z prawa oświatowego.

 

 

IV. STRUKTURA RADY RODZICÓW.

 

 1. Najwyższą władzę ogółu rodziców stanowi zebranie plenarne rodziców.
 2. Podstawowym ogniwem Rady Rodziców jest Rada Rodziców Klasy (RRK), wybierana przez ogólne zebranie rodziców danej klasy.

2.1. W skład RRK wchodzi od 3 do 5 rodziców;

2.2. Kadencja RRK trwa do momentu zakończenia edukacji w szkole dzieci
członków RRK;

2.3. Zmiany w składzie RRK mogą nastąpić w przypadku rezygnacji któregoś
z członków lub decyzji ogółu rodziców klasy;

2.4. Z RRK wybierana jest jedna osoba do reprezentacji klasy w Radzie Rodziców Liceum.

 

 1. W skład Prezydium Rady Rodziców Liceum wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej klasy;

 

 1. Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swego składu przewodniczącego, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza.

Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki) lub tajnym, w zależności od decyzji RR.

4.1. Członkostwo w Prezydium trwa do momentu zakończenia edukacji w szkole dzieci członków Prezydium;

4.2. Zmiany w składzie Prezydium mogą nastąpić w przypadku rezygnacji któregoś z członków lub na wniosek Rady rodziców;

4.3. W przypadku rezygnacji lub odwołania któregoś z członków Prezydium –jego miejsce zajmuje wyłoniony w drodze wyborów na forum Rady
Rodziców inny rodzic;

4.4. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) Opracowanie planu finansowego RR na rok szkolny, uwzględniając wnioski Dyrektora Liceum dotyczące potrzeb placówki;

2) Zwoływanie zebrań RR;

3) Ustalanie propozycji wysokości składek wnoszonych przez rodziców na rzecz RR;

4) Realizowanie uchwał podjętych przez RR;

 1. Przygotowanie i złożenie przez Prezydium RR przynajmniej raz w roku sprawozdania ze swej działalności;

 

 1. Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swojego składu Komisję Rewizyjną w liczbie 3-5 osób;

6.1. Wybory członków Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny lub tajny ( w zależności od decyzji rodziców );

6.2. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej mogą nastąpić w przypadku rezygnacji któregoś z członków lub na wniosek RR;

6.3. W przypadku rezygnacji lub odwołania któregoś z członków Komisji jego miejsce zajmuje wyłoniony w drodze wyborów na forum Klasowej Rady Rodziców inny rodzic.

6.4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej trwa do momentu zakończenia edukacji dzieci członków Komisji Rewizyjnej.

6.5. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.

6.6. Zadania Komisji Rewizyjnej:

1). Kontrolowanie raz w roku działalności Prezydium w zakresie zgodności ze Statutem i Uchwałami RR

2) Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z zasadami prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości

3). Na wniosek Rady Rodziców lub Dyrektora Liceum kontrola działalności RRK

4). Składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami.

7. Rada Rodziców może także działać w zespołach ukierunkowanych na podstawowe dziedziny życia Liceum i główne kierunki działalności RR. Ilość
i skład zespołów zależą od zapotrzebowania Liceum i możliwości organizacyjnych Rady Rodziców.

 

 

 

V. ZEBRANIA RADY RODZICÓW

 1. Zebranie RR zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący, prezydium lub zgłoszony przewodniczącemu wniosek 1/3 rad klasowych lub dyrektora szkoły
 2. Zebrania RR zwołuje się co najmniej raz w roku szkolnym.
 3. O terminie zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 3 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane najpóźniej dzień przed terminem zebrania ( zebranie nadzwyczajne).
 5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.
 6. RR podejmuje decyzje na drodze uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków.
 7. W przypadku braku kworum (50% obecnych) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust. 5, może być wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu. W przypadku drugiego terminu zebrania uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych ( 50% plus 1 głos, a w przypadku równowagi – decyduje głos przewodniczącego zebrania).

 

 

 

VI. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 1. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Sposób głosowania poszczególnych uchwał – tajny lub jawny- ustalają członkowie
  zebrania RR.
 2. Organy Rady Rodziców (Rady Rodziców Klasowe oraz Komisja Rewizyjna) podejmują decyzje na takich samych zasadach jak RR.
 3. Wszystkie zebrania Rady Rodziców oraz uchwały na nich podjęte powinny być protokołowane, a dokumentacja przechowywana.

 

 

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE.

 1. Składki wnoszone przez rodziców uczniów na rzecz Rady Rodziców są dobrowolne.
 2. Wysokość składek określa co roku zebranie Rady Rodziców.
 3. Rodzice uczniów mogą dobrowolnie zadeklarować wyższą składkę lub zostać z niej zwolnieni decyzją Rady Rodziców. Na podobnych zasadach Rada Rodziców może także obniżyć wysokość składki.
 4. Środki wpływające na rzecz Rady Rodziców mogą pochodzić także z innych źródeł ( dotacje, darowizny, nawiązki, itp.)
 5. Funkcje sprawowane w strukturach Rady Rodziców są pełnione społecznie.
 6. Rady Rodziców szkoły posługuje się pieczęcią o treści:

Rada Rodziców

przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki

w Łukowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonano ewaluacji w dniach:

 • 11. 10. 2007 r.