Bez kategorii

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Łukowie

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1

1. W I LO w Łukowie (zwanym dalej szkołą) działa Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem).
2. Samorząd tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie Liceum.

 

 

§2

Samorząd działa w granicach prawa uwzględniając przepisy: §55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

§3

Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część regulaminu (Rozdział IX).

§4

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Rozdział II

Cele i zadania

§5

Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.

§6

Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.

§7

Samorząd realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

§8

1. Celem Samorządu jest kształtowanie postawy polegającej na świadomym kierowaniu swoim zachowaniem przez uczniów, wyrażającym się zarówno w przejawianiu inicjatywy w formułowaniu i realizacji celów, jak również współdziałaniu z grupą, utożsamianiu się z jej zadaniami w zgodzie z zasadami współżycia społecznego.
2. Realizacja celu określonego w ustępie 1 powinna być połączona z kształtowaniem poczucia patriotyzmu, odpowiedzialności za własne czyny, poczuciem tolerancji dla cudzych poglądów i przekonań, kultywowaniem i wzbogacaniem tradycji.

§9

Samorząd uczestniczy w życiu Liceum poprzez:
a) organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów,
b) zapobieganie konfliktom, rozstrzyganiu sporów między uczniami,
c) organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych,
d) organizowanie kontaktów z Samorządami i społecznościami innych szkół,
e) współpracę z radiowęzłem szkolnym,
f) inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
g) organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki.

Rozdział III
Struktura Samorządu Szkolnego

§10
Struktura

1. Głównymi organami Samorządu są:
a) Przewodniczący Samorządu,
b) Prezydium Samorządu.
2. Przy Przewodniczącym Samorządu działają: Sekcja ds. Rozrywki, Sekcja Gospodarcza, Sekcja Artystyczna, Sekcja Sportowa, Skarbnik.
3. Każdy z członków Samorządu może jednocześnie pełnić tylko jedną funkcję spośród: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Kierownik Sekcji.

§ 11
Przewodniczący Samorządu

1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
2. Przewodniczący Samorządu koordynuje działanie Sekcji i Skarbnika.
3. Kadencja Przewodniczącego trwa od stycznia bieżącego roku do stycznia roku następnego.
4. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
5. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba wskazana przez byłego Przewodniczącego Samorządu po zatwierdzeniu przez pozostałych członków Samorządu.
6. Przewodniczący może zostać odwołany.
7. Za odwołaniem Przewodniczącego musi głosować 80% gospodarzy klas przy 100% frekwencji i muszą wskazać następcę.
8. Przewodniczący jest wybierany w wyborach bezpośrednich.
9. Przewodniczący ma obowiązek wybrać swego zastępcę.
10. Przewodniczący może wybrać swego zastępcę i Kierowników Sekcji biorąc pod uwagę wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wybór ten nie podlega dyskusji.
11. Zakres obowiązków i plan pracy Samorządu opracowuje Przewodniczący.
12. W przypadku, gdy Prezydium bądź na Zebraniu Samorządu z Gospodarzami klas nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący.
13. Organizuje współdziałanie Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w Liceum.
14. Przewodniczący może zaprosić na zebranie gości z głosem doradczym dla Samorządu.

§12
Kierownik Sekcji ds. Rozrywki

1. Kierownik Sekcji Rozrywki jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Samorządu.
2. Kadencja Kierownika Sekcji ds. Rozrywki upływa wraz z upływem kadencji Przewodniczącego.
3. Kierownik Sekcji ds. Rozrywki koordynuje przebieg imprez szkolnych i współpracuje z Radiowęzłem.
4. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Sekcji ds. Rozrywki może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
5. W przypadku wymienionym w ustępie 4 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powołuje nowego Kierownika ds. Rozrywki.

§13
Kierownik Sekcji Gospodarczej

1. Kierownik sekcji Gospodarczej jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Samorządu.
2. Kadencja Kierownika Sekcji Gospodarczej upływa wraz z upływem kadencji Przewodniczącego.
3. Kierownik Sekcji Gospodarczej koordynuje sprawy związane z zakupami dla Samorządu, akcje informacyjne, działanie serwisu internetowego Samorządu.
4. Kierownik Sekcji Gospodarczej prowadzi akcje informacyjne mające na celu upowszechnianie znajomości praw i obowiązków ucznia.
5. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Sekcji Gospodarczej może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
6. W przypadku wymienionym w ustępie 5 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powołuje nowego Kierownika Sekcji Gospodarczej.

§14
Kierownik Sekcji Artystycznej

1. Kierownik Sekcji Artystycznej jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Samorządu.
2. Kadencja Kierownika Sekcji Artystycznej upływa wraz z upływem kadencji Przewodniczącego.
3. Kierownik Sekcji Artystycznej odpowiada za gazetkę ścienną Samorządu, dekoracje okolicznościowe.
4. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Sekcji Artystycznej może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
5. W przypadku wymienionym w ustępie 4 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powołuje nowego Kierownika Sekcji Artystycznej.

§15
Kierownik Sekcji Sportowej

1. Kierownik Sekcji Sportowej jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Samorządu.
2. Kadencja Kierownika Sekcji Sportowej upływa wraz z upływem kadencji Przewodniczącego.
3. Kierownik Sekcji Sportowej koordynuje sprawy Samorządu związane z organizacją imprez sportowych.
4. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Sekcji Sportowej może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
5. W przypadku wymienionym w ustępie 4 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powołuje nowego Kierownika Sekcji Sportowej.

§16
Skarbnik

1. Skarbnik jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Samorządu.
2. Kadencja Skarbnika upływa wraz z upływem kadencji Przewodniczącego.
3. Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, a także kontrolowanie wydatków.
4. Do wydawania poleceń Skarbnikowi jest upoważniony Przewodniczący Samorządu.
5. Przewodniczący lub każda inna osoba uprawniona przez Samorząd Uczniowski do pobrania funduszy od Skarbnika jest zobowiązana do rozliczenia się z ww. kwoty przed opiekunem.
6. Skarbnik ma obowiązek na koniec kadencji rozliczyć się z powierzonych mu funduszy Samorządu przed opiekunami i Przewodniczącym.
7. Jeżeli Skarbnik nie rozliczy się, jest zobowiązany do zwrócenia pieniędzy.
8. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
9. W przypadku wymienionym w ustępie 7 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powołuje nowego Skarbnika.

§17
Opiekunowie

1. Opiekunami Samorządu może być dwóch lub trzech nauczycieli wybranych przez Samorząd spośród Rady Pedagogicznej.
2. Opiekunowie Samorządu są głosem doradczym Samorządu Uczniowskiego.
3. Opiekunowie są ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
4. Opiekunowie pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5. Opiekunowie Samorządu są jedynymi uprawnionymi do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.
6. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
7. W przypadku wymienionym w ustępie 6 Samorząd wybiera nowego opiekuna.
8. Obowiązkiem opiekunów jest udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników Liceum.
9. Obowiązkiem opiekunów jest informowanie o uchwałach podjętych przez Radę Pedagogiczną dotyczących uczniów.
10. Opiekunowie inspirują nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.

 

Rozdział IV
Prawa i obowiązki

§18
Prawa

1. Samorząd ma prawo do wyboru opiekunów z Rady Pedagogicznej.
2. Samorząd ma prawo, jako organ doradczy, brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w kwestiach rozpatrywania spraw uczniowskich.
3. Samorząd ma prawo uczestnictwa w rozpatrywaniu kwestii spornych na szczeblu uczeń – nauczyciel.
4. Samorząd ma prawo do poręczania za uczniów.
5. Samorząd ma prawo do kontaktów na bieżąco z Dyrekcją Szkoły.
6. Samorząd ma prawo współdecydowania w opracowywaniu wszelkich planów pracy w Liceum.
7. Samorząd ma prawo do korzystania ze sprzętu sportowego, audiowizualnego i pomieszczeń szkolnych pod opieką osób współodpowiedzialnych.
8. Samorząd ma prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
9. Samorząd ma prawo do redagowania ściennych gazetek szkolnych, prowadzenia apeli, korzystania z radiowęzła itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.
10. Samorząd ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Liceum.
11. Samorząd ma prawo do dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
12. Samorząd może udzielić upomnienia uczniowi.

§19
Obowiązki

1. Samorząd ma obowiązek współpracy z Rzecznikiem Praw Ucznia.
2. Samorząd ma obowiązek współdecydować w sprawach Liceum.
3. Samorząd ma obowiązek reprezentować Liceum na zewnątrz.
4. Samorząd ma obowiązek zorganizowania 3 w ciągu roku spotkań z Dyrekcją w celu dokonania analizy sytuacji w Liceum.
5. Samorząd ma obowiązek animowania życia kulturalnego w Liceum.
6. Samorząd ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem Statutu Szkoły.

Rozdział V
Samorządy klasowe

§20
Struktura

1. Samorządy Klasowe są wybierane przez społeczność każdej klasy na początku roku szkolnego.
2. W skład Samorządu klasowego wchodzą:
a) Gospodarz
b) zastępca Gospodarza
c) Skarbnik
3. Kadencja Samorządu Klasowego trwa jeden rok szkolny.
4. W uzasadnionych przypadkach społeczność klasowa ma prawo dokonania zmian w składzie Samorządu Klasowego.

§21
Obowiązki

1. Samorządy Klasowe mają obowiązek współpracować z Samorządem Uczniowskim.
2. Każdy Gospodarz ma obowiązek uczestniczyć w comiesięcznych zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
3. Jeżeli Gospodarz bądź przedstawiciel nie stawi się na zebranie, to Przewodniczący może nałożyć jedną z kar wymienionych w §23.

Rozdział VI
Zebranie Samorządu

§22

1. Zebrania Samorządu z Gospodarzami klas odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
2. Opiekun Samorządu ma prawo na wniosek Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania w czasie zajęć lekcyjnych za zgodą Dyrektora.
3. Samorząd może ustanowić zebranie tajnym.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§23

1. Przewodniczący może nałożyć następujące kary:
a) unieważnienie „szczęśliwego numerka” dla całej klasy przez jeden miesiąc za każde opuszczone zebranie,
b) Przewodniczący może wnioskować o zmianę Gospodarza klasy.
2. O zmianie Gospodarza decyduje klasa wraz z wychowawcą.

Rozdział VII
Fundusze

§24

1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
2. Dysponentami funduszy jest Samorząd Uczniowski.
3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu Skarbnika z Opiekunem.

§25

1. Fundusze Samorządu tworzy się:
a) z kwot uzyskanych z corocznych składek uczniów,
b) z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez Samorząd.
2. Operacje finansowe i dokumentację prowadzić należy zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

Rozdział VIII
,,Szczęśliwy numerek”

§26
1. Losowanie „szczęśliwego numerka” przeprowadza przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego w obecności jednego z nauczycieli o godz. 7:50-7:55 każdego dnia nauki.
2. „Szczęśliwy numerek” posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
3. „Szczęśliwy numerek” podany jest do wiadomości Licealistów i Nauczycieli na tablicy ogłoszeń szkoły i w pokoju nauczycielskim.
4. Pula numerków do losowania mieści się w przedziale od 1 do 36. Numerek wylosowany nie jest brany pod uwagę aż do wyczerpania puli.
5. Uczeń, który wylosował „szczęśliwy numerek”, zwolniony jest tego dnia z odpowiedzi ustnych oraz niespodziewanych kartkówek
5.1. Posiadanie „szczęśliwego numerka” nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego uczestniczenia w lekcji, pisania zapowiedzianych prac klasowych, zapowiedzianych kartkówek, znajomości lektury, odpowiedzi na lekcjach powtórzeniowych oraz wykonania pracy domowej.
6. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów „szczęśliwego numerka”.
7. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
8. W akcji „szczęśliwy numerek” nie biorą udziału klasy, które mają frekwencję poniżej 90% za ostatnie dwa miesiące nauki.
8.1. Członkowie Rady Pedagogicznej w porozumieniu z wychowawcą mogą uczniowi, który ma niską frekwencję, nie wypełnia obowiązków ucznia, odebrać prawo korzystania ze „szczęśliwego numerka”.

Rozdział IX
Ordynacja wyborcza

§27

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z klas I – III.

§28

1. Czynne prawo wyborcze ma każdy uczeń z klasy I – III.
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń z klas I – II.

§29

Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłaszane na piśmie do Przewodniczącego Samorządu w terminie do dwóch tygodni przed datą wyborów. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę musi przedstawić następujące dokumenty: Karta zgłoszenia (imię i nazwisko, klasa) i podpisy 50 uczniów Liceum popierających jego kandydaturę oraz rekomendację i podpis wychowawcy.

§30

1. Kampania wyborcza trwa od zamknięcia listy kandydatów do dnia poprzedzającego wybory.
2. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”; nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami. Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata, a nie wolno przeciw innemu kandydatowi. Za kampanie poszczególnych kandydatów są odpowiedzialni oni sami i ich komitety wyborcze.
3. Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej.

§31

Za złamanie zasad kampanii wyborczej Komisja Wyborcza nakłada na kandydata bądź komitet wyborczy następujące kary:
a) usuwa kandydaturę z listy wyborczej,
b) wyłącza klasę z głosowania.

§32

1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi urzędujący Samorząd Uczniowski.
2. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego.

§33

Datę wyborów wyznacza Przewodniczący Samorządu w porozumieniu z opiekunami.

§34

1. Głosowanie odbywa się w czasie jednej lekcji.
2. Każdy z głosujących odbiera jedną kartę do głosowania.
3. Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował na od 1 do 2 osób, głosując przez postawienie krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. Głos jest nieważny, jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na większą liczbę kandydatów niż 2. Głos jest nieważny, jeśli wyborca dokona innych zapisów na karcie do głosowania lub zagłosuje w inny sposób niż postawienie krzyżyka po prawej stronie nazwiska kandydata. Głos jest nieważny, jeśli na karcie są skreślenia lub poprawki.
4. Wybory są tajne.

§35

1. Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i podaje wyniki wyborów najpóźniej 1 dzień od daty wyborów, wywieszając je na tablicy.
2. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji Wyborczej w terminie pierwszego dnia po ogłoszeniu wyników.
3. Do Samorządu Uczniowskiego dostają się uczniowie z najwyższą liczbą głosów. Wybory mają charakter uzupełniający. Celem ich jest dopełnienie składu SU. Skład Samorządu liczy 6 osób

§36

1. Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nieopisane w ordynacji wyborczej rozstrzygają opiekunowie.
2. Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje Dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii Opiekunów i Komisji Wyborczej.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§37

Samorząd jest jedynym organem mogącym wprowadzać zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

§38

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Liceum.

§39

Regulamin przechowują opiekunowie Samorządu.

 

Po konsultacjach Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego dokonano ewaluacji w dniach:
· 10.09.2007r.
· 15.11.1007r.