Internat

Regulamin

REGULAMIN INTERNATU jako załącznik do STATUTU SZKOŁY

Podstawy prawne wydania regulaminu

-Ustawa z dnia 07.09.1991 r. O Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 95, poz. 425) wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami

-Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

-Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz.U.1991 Nr 120 poz. 526)

-Oświadczenie Rządowe z dn. 30 września 1991r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dn. 20 listopada 1998r. (Dz.U.1991 Nr 120 poz. 527)

-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

-Art. 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

-Ustawa z dniach 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

-Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z 2012 r. poz. 982 z późniejszymi zmianami)

– Uchwała Nr 142 RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

-Statut Szkoły

I. Organizacja internatu

 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzonąI Liceum Ogólnokształcące w Łukowie, zorganizowaną dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.
 2. Internat jest placówką koedukacyjną przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów I LO, a w przypadku wolnych miejsc i dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski.
 3. Gospodarką miejscami w internacie prowadzą dyrektor szkoł  w porozumieniu z kierownikiem internatu.
 4. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć.
 5. Liczba miejsc w internacie wg norm 102.
 6. Organizację stałych zajęć wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez kierownika internatu a opiniowany przez Radę Pedagogiczną Internatu.
 7. Szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala Rada Pedagogiczna Internatu.
 8. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny internatu opracowany przez kierownika przy akceptacji dyrektora do 15 maja, a zatwierdzony przez organ lub osobę prowadzącą internat.
 9. W arkuszu organizacyjnym internatu zamieszcza się:

–         Liczbę godzin wychowawczych – 49 godzin na grupę

–         Liczbę pracowników pedagogicznych łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

–         Liczbę pracowników administracyjno-obsługowych.

10. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze do 35 osób w grupie.

11. Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa w porze nocnej godz.2200-600 przydzielono 40 godzin nocnych. W trakcie dyżuru nocnego wychowawca pozostaje w stałej gotowości do pomocy młodzieży, jest zobowiązany do interwencji w razie zakłócenia ciszy nocnej.

12. Przekształcenie lub likwidacja internatu następuje na wniosek dyrektora w porozumieniu z Kuratorium Oświaty.

13. Zasady przyjęć do internatu.

 1. O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

–         Ma utrudniony codzienny dojazd do szkoły

–         Posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie

       b. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

–         Wychowankom domu dziecka, rodzin zastępczych.

–         Dzieciom samotnych matek i ojców.

–         Uczniom przyjętym do I LO im. T. Kościuszki w Łukowie.

–         Uczniom, którzy mieszkali w ubiegłym roku.

–         Dzieciom nauczycieli.

       c. Podanie składa opiekun ucznia wraz z podpisem ucznia w internacie w wyznaczonym terminie.

II.    Cele i zadania internatu

 1. Internat zapewnia wychowankom optymalne warunki w czasie odbywania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a w szczególności:
  1. Indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy szkolnych i przyborów osobistych.
  2. Właściwego oświetlenia
  3. Ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do utrzymania intymnej higieny osobistej
  4. Internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywieniez obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia oraz umożliwia korzystanie z wyżywienia uczniom z poza internatu.
  5. W przypadku zgłoszonej wcześniej uzasadnionej nieobecności wychowanka w internacie, kasa internatu zwraca należność za niewykorzystane posiłki (minimum 3 dni żywieniowe), licząc od dnia następnego po zgłoszeniu.
  6. Odpłatność za wyżywienie i za zakwaterowanie ustala się do 30 sierpnia w danym roku szkolnym przy udziale kierownika internatu, intendentki i dyrektora szkoły. Odpłatność zatwierdza dyrektor szkoły.
  7. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami uczniowskimi oraz placówkami w środowisku.
  8. Do zadań internatu w szczególności należy:Zasady bezpiecznego pobytu na terenie internatu.
  9. Zapewnienie właściwych warunków do nauki,zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
  10. Wyrabianie nawyków sanitarno-higienicznych wychowanków (obowiązkowe dyżury w pomieszczeniach sanitarnych )
  11. Stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze
  12. Upowszechnienie kultury fizycznej oraz dbałości o stan zdrowia
  13. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków,samodzielności i samorządności
  14. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.
  15. Internat zapewnia wychowankom miejsce i urządzenia do dokonywania drobnych przepierek, suszenia i prasowania.

Zabrania się:

–     korzystania w pokoju wychowanka z urządzeń elektrycznych (grzałka, żelazko, toster, czajnik elektryczny)

–     dokonywania napraw instalacji elektrycznych

–     używania otwartego ognia

–    wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie

–     zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach

–    w przypadku, gdy wychowanek ulegnie wypadkowi zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wychowawcę

Instrukcja czynności wychowanków internatu w razie zagrożenia  pożarowego:

 • Zachować spokój i nie wywoływać paniki.
 • Po usłyszeniu sygnału alarmowego – dźwięk przerywany przez 30 sekund- 2 sekundy dźwięku,
  1 sekunda przerwy)- należy przystąpić do opuszczenia budynku internatu.
 • Wyjść z pokoi i kierować się do wyjścia ewakuacyjnego w grupach wychowawczych danej kondygnacji.
 • Po opuszczeniu budynku internatu należy kierować się na plac szkolny i ustawić w grupach wychowawczych danej kondygnacji.
 • Przewodniczący grupy dokonuje sprawdzenia stanu osobowego grupy.
 • W czasie akcji należy podporządkować się poleceniom wychowawców i kierownictwa akcji ratunkowej.

I.   Organa internatu

 1. Podstawowymi organami internatu są:
  1. Kierownik internatu
  2. Rada Pedagogiczna Internatu
  3. Młodzieżowa Rada Internatu
 2. Kierownik internatu odpowiada przede wszystkim za:Rada Pedagogiczna Internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych.
  1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu opiekii stworzenie optymalnych warunków socjalno-bytowych wychowankom
  2. Realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej Internatu oraz zarządzeniami organów nadzorujących internat.
  3. Tworzenie warunków do rozwijania samorządowej pracy wychowanków
  4. Zapewnienie pomocy wychowankom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Internatu jest kierownik internatu. Członkami jej są pracownicy pedagogiczni.
 4. Do zadań Rady Pedagogicznej Internatu należą:Samorząd internatu tworzą wszyscy wychowankowie mieszkająw internacie. Podstawowym ogniwem samorządu w internacie jest grupa wychowawcza.
  1. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej
  2. Opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo-wychowawczej
  3. Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej internatu, ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności
  4. Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.
  5. Zorganizowanie samokształcenia wychowawców i uczestniczenia w różnych formach doskonalenia
 5. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków w drodze wyborów zarząd samorządu internatu wybierany na okres jednego roku. (Zał. 1)
 6. Do zadań zarządu MRI w szczególności należą: Zarząd samorządu internatu może tworzyć stałe i doraźnei zespoły problemowe, zajmujące się określonymi dziedzinami życia  w internacie.
  1. Współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz gospodarczej internatu.
  2. Koordynowanie samorządowej działalności wychowankói wszelkich prac podejmowanych przez grupy.
  3. Poręczanie wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków.
  4. Dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej młodzieżw internacie.
  5. Reprezentowanie ogółu wychowanków, ich potrzeb na terenie internatu, szkoły i środowiska.

7. Zarząd samorządu internatu konsultuje i uzgadnia program swojej działalności z kierownikiem internatu, a pod koniec kadencji przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności ogółowi wychowanków oraz kierownikowi internatu.

II.   Zakres obowiązków pracowników

1. Obowiązki wychowawcy internatu (zał. 2)

2. Obowiązki wychowawcy internatu pełniącego dyżur w godzinach nocnych (zał. 3)

III. Wychowankowie internatu

Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności określa wewnętrzny regulamin internatu (zał. 4). Zobowiązuje on wychowanków do rzetelnej nauki, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, tworzenia przyjaznej atmosfery. Zachęca on do stawiania sobie wyższych wymagań i realizowania własnej osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach życia.

         Ocenianie wychowanków przez wychowawców internatu:

 • Zapoznanie wychowanka z systemem oceniania w internacie.
 • Propagowanie wymagań wychowawców w stosunku do wychowanka w formie publikowania na gazetkach kryteriów oceny.
 • Rejestrowanie w arkuszu spostrzeżeń wychowawcy informacji dotyczących zachowania wychowanka.
 • Systematyczne rozmowy wychowawcze w tym interwencyjno- ostrzegawcze.
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami dotycząca spraw wychowanków internatu.

1. Procedura postępowania w przypadku zachorowania wychowanka  w internacie (zał. 5).

1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o znajdowanie się w stanie odurzenia zachorowania wychowanka  w internacie (zał. 6).

IV.  Gospodarka finansowo-materiałowa

 1. Internat prowadzi działalność finansową i administracyjną według zasad określonych odrębnymi przepisami
 2. Organizacja żywienia wychowanków według norm żywieniowych zalecanych przez SANEPID.
 3. Ustalanie harmonogramu wydatków z konta specjalnego (wpłaty rodziców, fundusze za zakwaterowanie) RPI i po akceptacji dyrektora szkoły.
 4. Analiza kosztów wyżywienia.
 5. Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z ustaleniami komisji w składzie: dyrektor szkoły, kierownik internatu, intendentka.

V.  Obowiązująca dokumentacja

 • Księga Wychowanków
 • Księga Meldunkowa
 • Książka protokołów posiedzeń RPI
 • Roczny plan pracy internatu
 • Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą
 • Harmonogram pracy RPI
 • Roczny plan hospitacji wraz z tematyką
 • Dzienniki zajęć wychowawczych
 • Tygodniowy harmonogram pracy wychowawców internatu
 • Kwestionariusze wychowanka internatu
 • Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków
 • Regulamin wychowanka internatu
 • Wewnętrzny regulamin internatu
 • Regulamin Samorzadu internatu
 • Kronika internatu

Nowelizację Regulaminu jako Załącznika do Statutu Szkoły zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Internatu w dniu 13 września 2016 r.