Bez kategorii

W Beskidzie Śląskim

WYPRAWA DLA WYTRWA?YCH

�

�

?adna pogoda zach?ca do podejmowania bli?szych i dalszych wycieczek. Czasem staj? si? one pretekstem do sprawdzenia swoich mo?liwo?ci, do pokazania zar�wno si?y fizycznej, jak i si?y charakteru.

�

W dn. 30 maja � 2 czerwca 2015 r. grupa harcerzy z 5 ?ukowskiej Grunwaldzkiej Dru?yny W?drowniczej im. Fryderyka Koziarza, dzia?aj?cej przy I Liceum Og�lnokszta?c?cym im. Tadeusza Ko?ciuszki w ?ukowie wybra?a si? na swoj? wypraw? w Beskid ?l?ski.

�

�

Miejscem zakwaterowania i baz? do wypad�w sta?a si? Bielsko-Bia?a, s?yn?ca z produkcji Fiata 126 p, a tak?e polskich film�w animowanych o Bolku i Lolku i Reksiu. Opr�cz zwiedzania miasta harcerze wyruszyli r�wnie? na w?dr�wk? w g�ry, zdobywaj?c m. in. B?atni? (917 m n.p.m.), Klimczoka (1117 m n.p.m.) i Szyndzielni? (1028 m n.p.m.). Wymaga?o to niema?o wysi?ku, ale widoki g�rskich krajobraz�w wynagrodzi?y pot i odciski na stopach. Podczas wyprawy uczestnicy odwiedzili tak?e Wadowice. Obejrzeli nowoczesn?, multimedialn? ekspozycj? w domu rodzinnym Jana Paw?a II, a tak?e skosztowali pysznych papieskich krem�wek. Wypraw? w?drownik�w podsumowa?a dyskusja o g�rach i aktualno?ci przemy?le? papie?a – Polaka.

�

Ju? nied?ugo akcja When to take dianabol letnia i kolejne wyprawy �Niebieskich�, czyli harcerzy z 5 ?GDW.