Bez kategorii

"Apetyt na radio" z Łukowa

�KO?CIUSZKO� W RADIU LUBLIN

 

W dn. 28 marca 2015 r. Radio Lublin nada?o wyj?tkowy program. Na placu przy fontannie w ?ukowie pojawi? si? w�z transmisyjny rozg?o?ni. A w nim zasiad?a r�wnie? poka?na grupa, reprezentuj?ca I Liceum Og�lnokszta?c?ce im. Tadeusza Ko?ciuszki. Po to, aby wzbogaci? swoimi wypowiedziami program nadawany z grodu nad Krzn?.

 

W trzygodzinnym �Apetycie na radio�, prowadzonym przez pani? redaktor Czes?aw? Borowik nie zabrak?o rozm�w o historii ?ukowa. Uczestnicy dyskutowali o wielokulturowo?ci miasta, o patriotyzmie lokalnym, o wychowaniu dla pokoju. Pretekstem sta?a si? wizyta w I LO partnerskich szk�? z Izraela i Niemiec.

 

W programie wyst?pili dyrektor Grzegorz Rzymowski oraz germanistka, Teresa Kiry?o wraz z go??mi zza Odry. Opr�cz tego wypowiadali si? uczniowie z klasy o rozszerzeniu historia � wiedza o spo?ecze?stwie, II a: Maciej Adamczyk i Bartosz Kania, a tak?e harcerz z 5 ?ukowskiej Grunwaldzkiej Dru?yny W?drowniczej im. Fryderyka Koziarza, Sebastian Roma?czyk oraz opiekun m?odzie?y, nauczyciel wiedzy o spo?ecze?stwie i historii, Micha? Mojski. W technicznym przygotowaniu audycji r�wnie? uczestniczyli m?ode humanistki z II a: Sylwia Gajowa, Karolina Rubacha, Martyna Michaluk, Magdalena Latoch, kt�re mog?y po warsztatach z 14 i 15 marca 2015 r.(Opis – TUTAJ) przekona? si?, jak w praktyce wygl?da praca radiowca.

 

Dzi?ki programowi mieszka?cy Lubelszczyzny dowiedzieli si?, jakie tw�rcze dzia?ania podejmuje I LO. Mo?e kto? si? zainspiruje�

 

Zdj?cie: Starostwo Powiatowe Trenbolone acetate effect w ?ukowie, www.starostwolukow.pl