Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZENIA
DO PROWADZENIA SKLEPIKU SZKOLNEGO

     Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41, ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 24 m2 do prowadzenia sklepiku szkolnego.

     Pomieszczenie wyposażone jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną i wodnokanalizacyjną.

     Wprowadza sie bezwzględny zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych. Produkty spożywcze proponowane do sprzedaży powinny być urozmaicone z przewagą produktów owocowo – warzywnych i zdrowej żywności.

     Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności, opłatą podatku od nieruchomości załatwia we własnym zakresie najemca.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

 

– imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub przedsiębiorca (podmioty podlegające wpisom do rejestrów winny dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru),

– datę sporządzenia oferty,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu ofert i postanowieniami przyszłej umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

–  oferowaną stawkę czynszu brutto w skali miesiąca.

Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana kwota za wynajem pomieszczenia.

     Pisemne oferty w kopercie oznaczonej „Oferta na wynajem pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego” należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28 sierpnia 2017r. do godz. 1000.

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017r. o godz. 1100 w gabinecie dyrektora szkoły.

     Podpisanie umowy  z osobą, która wygrała konkurs ofert nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wyboru oferty. W przypadku niepodpisania umowy z winy osoby, która wygrała konkurs ofert, wynajmujący może odstapić od jej zawarcia. W takim przypadku wynajmujący zawrze umowę z innym oferentem, którego oferowana cena odpowiada wynajmującemu lub unieważni konkurs ofert.

  

 

Załącznik nr 1 dla oferenta

Załącznik nr 2 dla oferenta